deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Dok. z dnia: 30.07.2020
Podpisał: z up. Przewodniczącego Rady Uczelni Andrzej Tombiński
Status: obowiązujące

Uchwała Rady Uczelni nr 9/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i zadysponowania wynikiem finansowym ASP za rok 2019 z dnia 30 lipca 2020 r. [PDF]

 

Na podstawie artykułu 18 ust. 2 pkt 3 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r.  (DZ. U. z 2018 poz.1668) oraz § 34 ust. 2.3 Statutu ASP oraz przedłożonego Radzie ASP e-sprawozdania finansowego ASP za rok 2019, pozytywnie zaopiniowanego przez biegłego niezależnego rewidenta o nazwie: Kancelaria Audytu i Prowadzenia Ksiąg Józefa Sulska Biegły Rewident, Biegły Sądowy z siedzibą: ul. Białoprądnicka 10/26, 31-221 Kraków, w wykonaniu Uchwały Senatu nr 7/2019 z dnia 100 grudnia 2019 roku oraz Sprawozdania niezależnego biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2019, 

uchwala się, co następuje:

                                                                                                    § 1

Rada Uczelni zatwierdza przedstawione przez Kwestora i JM Rektora ASP w Krakowie sprawozdanie finansowe ASP im. Jana Matejki w Krakowie za rok 2019;

 

                                                                                                   § 2

Rada Uczelni akceptuje propozycje Władz Uczelni przeznaczenia wyniku finansowego na kapitał zasadniczy.

 

                                                                                                   § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
3.08.2020 9:04Anna Knych-SałachpublikacjaWersja aktualna