deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Dok. z dnia: 11.05.2020
Podpisał: prof. dr hab. Stanisław Tabisz
Status: obowiązujące

Uchwała nr 20/2020 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie: wprowadzenia zmian do Statutu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 13 czerwca 2019 roku [PDF]

Załącznik nr 1a – wybory z wykorzystaniem technologii informatycznych [PDF]Załącznik nr 1a – wybory z wykorzystaniem technologii informatycznych [PDF]

Działając na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 tj. z późn. zm.) w zw. z § 108 statutu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie uchwalonego uchwałą nr 51/2019 w dniu 13 czerwca 2019 r., Senat ASP uchwala co następuje:

§ 1
W statucie Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie stanowiącym załącznik do uchwały Senatu ASP nr 51/2019 r. z dnia 13 czerwca 2019 r. wprowadza się zmiany polegające na dodani załącznika nr 1A – „Wybory z wykorzystaniem technologii informatycznych” w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1a – wybory z wykorzystaniem technologii informatycznych

§ 1. [Wybory z wykorzystaniem technologii informatycznych]
1. Poza formą wyborów, określoną w Ordynacji Wyborczej, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego statutu, dopuszcza się przeprowadzenie wyborów, o których mowa w ordynacji Wyborczej, tj.
a. rektora;
b. przedstawicieli pracowników do senatu;
c. członków rady uczelni;
d. przedstawicieli pracowników do rad wydziałów
z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację oraz umożliwiających zapewnienie tajności głosowań (dalej zwane „wyborami elektronicznymi”).
2. o wyborze formy przeprowadzenia wyborów pomiędzy formą standardową, określoną Ordynacją Wyborczą, a formą wyborów elektronicznych, o których mowa w ust. 1, decyduje Uczelniana Komisja Wyborcza, biorąc pod uwagę możliwości techniczne jakimi dysponuje uczelnia, w szczególności mając na względzie zachowanie zasad określonych w ustawie i statucie.
3. Wybory elektroniczne mogą być także prowadzone w innych sprawach wymagających udziału wspólnoty uczelni, a także poszczególnej jej grup. o wyborze formy przeprowadzenia wyborów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, decyduje Rektor.

§ 2. [Posiedzenia prowadzone w sposób zdalny]
1. do zwoływania posiedzeń przewidzianych w ordynacji wyborczej prowadzonych zdalnie stosuje się odpowiednie przepisy dotyczące posiedzeń nadzwyczajnych organów kolegialnych uczelni, z zastrzeżeniem pierwszeństwa regulacji określonych w niniejszym załączniku. do informacji o posiedzeniu osoba lub organ zwołująca posiedzenie załącza także informacje techniczne dotyczące sposobu udziału w posiedzeniu, w tym w szczególności sposobu oddawania głosów.
2. w ramach posiedzenia zdalnego organizowanego przez UKW Przewodniczący UKW, a w przypadku posiedzeń innych organów, przewodniczący tego organu, może zarządzić podjęcie uchwały w trybie elektronicznym z wykorzystaniem urządzeń oraz oprogramowania informatycznego, o których mowa w ust. 1. o zarządzeniu podjęcia uchwały lub uchwał w tym trybie przewodniczący informuje niezwłocznie wszystkich członków posiedzenia informując także o sposobie oddawania głosów.
3. Podejmowanie uchwał, dla których przewidziany jest wymóg głosowania tajnego, może nastąpić pod warunkiem, że zapewniona jest możliwość przeprowadzenia głosowania:
1) z zachowaniem możliwości oddania głosu wyłącznie przez osoby do tego uprawnione oraz
2) w sposób uniemożliwiający przypisanie określonego głosu konkretnej osobie głosującej.
4. w przypadku podejmowania uchwał w trybie elektronicznym z wykorzystaniem urządzeń oraz oprogramowania, o których mowa w ust. 1, uprawnieni do głosowania oddają swoje głosy poprzez elektroniczny system głosowania.
5. Obsługę techniczną w zakresie utrzymania sprzętu niezbędnego do obsługi wyborów elektronicznych zapewnia Dział Informatyczny ASP.
6. Dział Informatyczny ASP zapewnia przeprowadzenie niezbędnych szkoleń oraz wsparcie, w zakresie wykorzystywanych w celu przeprowadzenia wyborów elektronicznych systemów informatycznych.
7. Posiedzenia prowadzone w ramach wyborów elektronicznych są utrwalane, bez względu na rodzaj medium wykorzystanego w tym celu. Utrwalone posiedzenie stanowi załącznik do protokołu.

§ 3. [Szczegółowe regulacje]
1. w przypadku, gdy w ordynacji wyborczej jest mowa o posiedzeniu, w razie przeprowadzania wyborów elektronicznych posiedzenie odbywa się z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację oraz umożliwiających zapewnienie tajności głosowań.
2. w sytuacji, o której mowa w ust. 1 obecność niezbędna do ustalenia kworum, ustalana jest na podstawie logowania do systemu wykorzystywanego do przeprowadzenia posiedzenia i sprawdzana przed każdym głosowaniem.
3. Jeżeli głosowanie odbywa się w okręgach wyborczych, organizuje się posiedzenie dla każdego z okręgu osobno, przy czym posiedzenia w okręgach mogą odbywać się w tym samym czasie.
4. Terminu, o którym mowa w § 5 ust. 4 pkt 2 Ordynacji Wyborczej, nie stosuje się w przypadku wyborów elektronicznych.
5. Wszędzie tam, gdzie w Ordynacji Wyborczej mowa jest o konieczności podpisywania przez osobę albo organ dokumentów, w tym w szczególności protokołów, uchwał, wniosków, dopuszcza się podpisywanie dokumentów przy zastosowaniu podpisów elektronicznych w tym:
a. bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem;
b. podpisu zaufanego EPUAP weryfikowalnego przez platformę EPUAP;
6. Oświadczenia złożone mailem są wiążące, o ile nadane zostały z maila przypisanego tej osobie w domenie uczelni.
7. Jeżeli ordynacja wyborcza przewiduje oddawanie głosów na kartach wyborczych, wybory elektroniczne przeprowadza się z wykorzystaniem technologii informatycznych, w których sposób oddawania głosów zbliżony jest do głosowania na kartach wyborczych. Instrukcję głosowania ogłasza się co najmniej na 3 dni przed terminem głosowania. w sprawach niecierpiących zwłoki można zaniechać terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, o ile zostanie podjęta w tym celu uchwała UKW.
8. Protesty wyborcze, o których mowa w §7 ordynacji wyborczej, w przypadku wyborów elektronicznych kierowane są na bezpośrednio do Przewodniczącego UKW lub sekretarza, z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających weryfikowalność tożsamości osoby składającej protest.
9. w przypadku wyborów elektronicznych UKW może określić odmienne wzory dokumentów niż te wynikające z ordynacji wyborczej. Podpisywanie dokumentów odbywa się na zasadzie określonej w ust. 5.
10. w ramach wyborów elektronicznych prawo wstępnego zgłaszania kandydatów, o którym mowa w §13 ust. 1 Ordynacji Wyborczej, realizuje się poprzez złożenie wniosku elektronicznego opatrzonego podpisem, zgodnie z zasadami określonymi w ust.5 lub poprzez wysłanie wniosku elektronicznego z maila w domenie uczelni.
11. w przypadku, o którym mowa w § 15 ordynacji wyborczej, nadzwyczajne posiedzenie Senatu zwołuje się w trybie zdalnym, z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę jego przebiegu i rejestrację oraz umożliwiających zapewnienie tajności głosowań. w przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, głosowanie odbywa się w sposób tajny na każdego kandydata z osobna. w przypadku wyborów elektronicznych samodzielnego prezentowania sylwetki kandydata, o którym mowa w §15 ust. 2 zdanie drugie – nie stosuje się.
12. w przypadku przeprowadzania wyborów elektronicznych nie stosuje się przepisów dot. oddawania głosów do urny, ani jakichkolwiek innych uszczegółowień, które nie znajdują zastosowania przy głosowaniu elektronicznym.
13. w przypadku realizacji wyborów elektronicznych, spotkania wyborcze, o których mowa w § 17 Ordynacji Wyborczej UKW organizuje w sposób zdalny, z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu.

§ 4. [Odpowiednie stosowanie przepisów]
1. w sprawach dotyczących wyborów elektronicznych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej nieuregulowanych w niniejszym załączniku, rozstrzyga w drodze uchwały Uczelniana Komisja Wyborcza.
2. Zasady określone w ordynacji wyborczej, w przypadku przeprowadzania wyborów elektronicznych, stosuje się odpowiednio.

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
25.05.2020 14:40Paulina Badowskaedycja stronyWersja aktualna
20.05.2020 15:32Paulina BadowskapublikacjaPokaż