deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Dok. z dnia: 30.09.2020
Podpisał: Rektor prof. Andrzej Bednarczyk
Status: obowiązujące

Zarządzenie nr 94 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie [PDF]

 

Na podstawie art. 95 ust. 2 w zw. z art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt.2) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 • § 1
 1. W porozumieniu z Samorządem Studenckim i Samorządem Doktorantów Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie (zwanej dalej ASP) wprowadzam następujące zmiany w Regulaminie świadczeń dla studentów i doktorantów ASP, zwanym dalej Regulaminem, stanowiącym Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 69 Rektora ASP z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie:
 • W § 9 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Posiedzenia i głosowania KS mogą odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.”

 • W § 10 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Posiedzenia i głosowania WPS mogą odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.”

 • W § 11 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Posiedzenia i głosowania OKS mogą odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.”

 • W § 15 ust. 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„Protokoły podpisywane są przez wszystkich członków Komisji obecnych na danym posiedzeniu.”

 • W § 18 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wnioski, pisma i inne dokumenty w ramach postępowania należy przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres właściwego dziekanatu.”

 • W § 21 ust. 2 i 3 wykreśla się.
 • W § 26 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wniosek o stypendium socjalne wraz z wymaganą dokumentacją należy przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres właściwego dziekanatu, po uprzednim złożeniu wniosku w wersji elektronicznej w systemie Akademus. Niewypełnienie wniosku w wersji elektronicznej uniemożliwia złożenie wniosku w wersji papierowej. Datą złożenia wniosku jest data wpływu wniosku w wersji papierowej.”

 • W § 38 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych wraz z kopią orzeczenia o niepełnosprawności należy przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres właściwego dziekanatu, po uprzednim złożeniu wniosku w wersji elektronicznej w systemie Akademus. Niewypełnienie wniosku w wersji elektronicznej uniemożliwia złożenie wniosku w wersji papierowej. Datą złożenia wniosku jest data wpływu wniosku w wersji papierowej. Wzór wniosku o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych określa załącznik nr 6 do Regulaminu.”

 • W § 40 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wniosek o stypendium rektora wraz z wymaganą dokumentacją należy przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres właściwego dziekanatu, po uprzednim złożeniu wniosku w wersji elektronicznej w systemie Akademus. Niewypełnienie wniosku w wersji elektronicznej uniemożliwia złożenie wniosku w wersji papierowej. Datą złożenia wniosku jest data wpływu wniosku w wersji papierowej.”

 • W § 48 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wniosek o zapomogę wraz z wymaganą dokumentacją należy przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres właściwego dziekanatu, po uprzednim złożeniu wniosku w wersji elektronicznej w systemie Akademus. Niewypełnienie wniosku w wersji elektronicznej uniemożliwia złożenie wniosku w wersji papierowej. Datą złożenia wniosku jest data wpływu wniosku w wersji papierowej.”

 • W § 54 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla doktorantów wraz z wymaganą dokumentacją należy przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Biura Szkoły Doktorskiej i Studiów Doktoranckich po uprzednim złożeniu wniosku w wersji elektronicznej w systemie Akademus. Niewypełnienie wniosku w wersji elektronicznej uniemożliwia złożenie wniosku w wersji papierowej. Datą złożenia wniosku jest data wpływu wniosku w wersji papierowej.”

 • W § 56 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wniosek o stypendium socjalne dla doktorantów lub wniosek o stypendium dla niepełnosprawnych doktorantów wraz z wymaganą dokumentacją należy przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Biura Szkoły Doktorskiej i Studiów Doktoranckich po uprzednim złożeniu wniosku w wersji elektronicznej w systemie Akademus. Niewypełnienie wniosku w wersji elektronicznej uniemożliwia złożenie wniosku w wersji papierowej. Datą złożenia wniosku jest data wpływu wniosku w wersji papierowej.”

 1. Pozostałe zapisy Regulaminu pozostają bez zmian.
 • § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 roku.

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
24.01.2023 14:39Karolina Gamratdodanie daty w nazwie linkuWersja aktualna
2.11.2020 14:03Ewelina BuryPokaż
1.10.2020 10:33Anna Knych-SałachpublikacjaPokaż