deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Dok. z dnia: 3.01.2024
Termin składania: 18.01.2024
Status: archiwalne
Grupa zatrudnienia: administracja

Niezbędne wymagania w zakresie kwalifikacji i umiejętności:

wykształcenie co najmniej zawodowe o profilu telekomunikacyjnym, elektronicznym, teleinformatycznym lub pokrewnym (ewentualnie inny profil lub podstawowe poparte dokumentami kwalifikacyjnymi jak np. dyplom mistrza w zawodzie teleinformatyk itp. lub co najmniej półrocznym doświadczeniem w pracy na stanowisku montera/instalatora instalacji niskoprądowych),

znajomość techniczna podstawowej budowy sprzętu komputerowego,

znajomość podstaw konfiguracji sieci LAN,

brak przeciwwskazań do pracy na wysokości,

gotowość do pracy w różnych budynkach w ciągu jednej zmiany roboczej zależnie od potrzeb pracodawcy.

Dodatkowe wymagania:

wykształcenie średnie teleinformatyczne: technik telekomunikacji (kwalifikacja E13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami) lub pokrewne techniczne,

język angielski specjalistyczny w mowie i piśmie: na poziomie B1/B2,

oczekiwane kompetencje osobiste i społeczne: samodzielność, odpowiedzialność, zorientowanie na rezultaty pracy, zdolności manualne, dbałość o estetykę wyniku pracy.

Zakres obowiązków:

modernizacja i serwis istniejącej infrastruktury sieci niskoprądowej, w szczególności wykonywanie rozbudów sieci LAN: zaciąganie kabli, układanie w korytach, montaż  gniazd  LAN,  rozszywanie  kabli  w  gniazdach  i  panelach, układanie kabli w szafach krosowych wraz z wykonywaniem drobnych prac budowlanych niezbędnych do poprowadzenia okablowania,

sporządzanie protokołów z wykonanych prac, prowadzenie dokumentacji technicznej,

sprawowanie pieczy nad magazynem sprzętu komputerowego i akcesoriów do wypożyczeń, dbałość o ewidencję wydawanego i odbieranego sprzętu oraz dokumentowanie wypożyczeń i zwrotów sprzętu,

sprawowanie pieczy oraz okresowe przeglądy powierzonego mienia we współpracy ze specjalistą ds. inwentaryzacji m. in. sprzętu komputerowego, sieciowego itd.,

opiniowanie uszkodzonego  sprzętu  do  napraw  zewnętrznych  gwarancyjnych  i pogwarancyjnych, uzgadnianie zakresu i kosztów napraw, zlecanie i monitorowanie wykonywania ekspertyz i opinii dotyczących wyeksploatowanego sprzętu komputerowego,

tworzenie regulaminów i prowadzenie podstawowych instruktaży związanych z używaniem sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych,

prowadzenie ewidencji komputerów i ewidencji licencji na oprogramowanie (dla całej Uczelni),

instalacja, podstawowa konfiguracja stacji roboczych, podstawowe wsparcie użytkownika końcowego.

Wymiar etatu: 1 etat, wynagrodzenie brutto w przedziale od 4242,- zł do 4949,- zł, preferowany termin zatrudnienia – możliwie jak najszybciej.

Charakter zatrudnienia: umowa na czas określony do 31.12.2024r..

Wymagane dokumenty:

Curriculum Vitae,

klauzula dot. przetwarzania danych osobowych na druku stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

 

Wymagane dokumenty należy składać na Dzienniku Podawczym (w budynku głównym ASP w Krakowie przy  pl. Matejki 13) lub pocztą (decyduje data wpływu do ASP) albo na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem/tematem maila: „oferta w naborze na stanowisko Instalator sieci komputerowej” do dnia 18.01.2024r.

 

Rekrutacja będzie prowadzona w trybie ciągłym tzn. zgłoszenia kolejnych osób kandydujących - spełniających co najmniej wymogi formalne - będą na bieżąco przekazywane kierownikowi Działu IT w celu przeprowadzenia sprawdzianu wiedzy i umiejętności (jako kolejnego po analizie CV etapu rekrutacji).  Wyłonienie w ten sposób osoby odpowiadającej potrzebom stanowiska może spowodować zamknięcie naboru przed terminem upływu ważności ogłoszenia.

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie zastrzega sobie prawo do  powiadomienia  o  zakwalifikowaniu do dalszych etapów naboru jedynie wybranych kandydatów, a także do niewyłonienia kandydatury do zatrudnienia.

                                                                                                                             

Załącznik do ogłoszenia

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych), niniejszym informujemy, iż:

 • Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, pl. Matejki 13, 31-157 Kraków.
 • Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 • a) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkana, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia - w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 221 § 1 Kodeksu pracy w związku z art. 6 ust. 1 lit c) Rozporządzenia ogólnego – w ramach obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
 1. b) Jeżeli wyrazi Pani/Pan dobrowolną zgodę zawartą w formularzu aplikacyjnym Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane również w zakresie wizerunku i w zakresie dodatkowych danych (poza wskazanymi w pkt 3 lit. a powyżej), w przypadku podania w CV tych dodatkowych danych lub zamieszczenia wizerunku – art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia ogólnego,
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, o których mowa w pkt 3 lit. a powyżej, jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie danych i wyrażenie zgód, o których mowa w pkt 3 lit. b powyżej jest dobrowolne.
 • Pani/Pana dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji (pkt 3 lit. a i b) powyżej będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy.
 • Posiada Pani/Pan również prawo do wycofania zgody, o której mowa w pkt 3 lit. b w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. w razie cofnięcia zgody na wykorzystanie wizerunku dane te zostaną usunięte. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres Inspektora Ochrony Danych, pocztą tradycyjną na adres Administratora lub wycofać osobiście stawiając się w siedzibie Administratora.
 • Posiada Pani/Pan prawo do:
 1. Dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 2. Przenoszenia danych,
 3. Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu ogólnym;
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami Rozporządzenia ogólnego.

 

ZGODA na PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, innych niż wskazane w art. 221§ 1 Kodeksu pracy – w przypadku ich podania w CV, oraz mojego wizerunku – w przypadku jego zamieszczenia w CV, w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody.

……………………………………………………………………………….

Miejscowość, data, czytelny podpis

                       

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
17.01.2024 12:19Monika Majzamknięcie po wyłonieniu kandydata do zatrudnieniaWersja aktualna