deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Dok. z dnia: 23.05.2019
Termin składania: 24.06.2019
Status: archiwalne
Grupa zatrudnienia: Wydział Intermediów

ogłoszenie.pdf

Na podstawie art. 119 ust.1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku
„Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.)
oraz § 58 Statutu ASP w Krakowie
ogłaszam konkurs na stanowisko asystenta
w Katedrze Metod Sztuki na Wydziale Intermediów ASP w Krakowie.

 

I. Warunki udziału w konkursie:

1. Posiadanie tytułu zawodowego magistar sztuki, mile widziany stopień doktora w dziedzinie sztuk plastycznych bądź kontynuowanie studiów doktoranckich w tej dziedzinie,
2. spełnienie wymogów art.113 cytowanej wyżej ustawy,
3. ugruntowana pozycja artystyczna w zakresie intermediów, w zakresie technologii stosowanych w sztuce współczesnej, teorii i praktyki sztuki współczesnej, ze wskazaniem na specyfikę intermediów,
4. udokumentowany dorobek artystyczny w zakresie, o którym mowa w pkt 3- z naciskiem na aspekt fuzji mediów i cyfrowy warsztat oraz znajomość wielorakich zastosowań środków komunikacji i ekspresji w praktykach współczesnej sztuki,
5. posiadanie pozytywnej opinii o predyspozycjach do pracy dydaktycznej,
6. co najmniej roczny staż pracy dydaktycznej na wyższej uczelni.

 

II. Wymagane dokumenty:

1. zgłoszenie konkursowe,
2. życiorys zawodowy i artystyczny,
3. wykaz osiągnięć w pracy twórczej i/lub naukowej oraz dydaktycznej ze wskazaniem praktyki artystycznej, nauk o sztuce, teorii sztuki współczesnej, zastosowań mediów cyfrowych, obrazu cyfrowego i wideo oraz specyfiki intermediów (portfolio),
4. oświadczenie dotyczące spełnienia wymogów określonych w art. 113 powołanej wyżej ustawy,
5. kopia dokumentu stwierdzającego posiadanie wymaganych kwalifikacji,
6. oświadczenie o gotowości do podjęcia się obowiązków asystenta w Katedrze Metod Sztuki na Wydziale Intermediów,
7. oświadczenie o zamiarze podjęcia zatrudnienia w ASP jako podstawowym miejscu pracy,
8. zgoda na przetwarzanie danych osobowych na formularzu stanowiącym załącznik do 
ogłoszenia.

III. Termin i miejsce składania dokumentów:

termin składania dokumentów upływa z dniem 24.06.2019 r.

Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Intermediów ASP w Krakowie,
31-111 Kraków, ul. Piłsudskiego 38 IIp. lub na Dzienniku Podawczym ASP ,
Plac Matejki 13, 31-157 Kraków.

III. Termin rozstrzygnięcia konkursu:

rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do 01.07.2019 r.

V. Informacje dodatkowe:

ASP w Krakowie zastrzega sobie prawo do powiadomienia o wyniku jedynie wybranego w drodze konkursu kandydata.
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie zastrzega sobie prawo niewyłonienia kandydata do zatrudnienia.

 

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
4.02.2022 1:00Paulina ZawadzkaarchwizacjaWersja aktualna
2.07.2019 15:29Magdalena Litewkazmiana statusu na archiwalnyPokaż
23.05.2019 15:16Magdalena LitewkapublikacjaPokaż