deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Dok. z dnia: 17.06.2021
Termin składania: 21.07.2021
Status: aktualne
Grupa zatrudnienia: Wydział Form Przemysłowych

Konkurs na stanowisko asystenta w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Na podstawie art. 119 ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( Dz. U. poz.1668 z późn. zm.)
oraz §53 ust. 2 Statutu ASP w Krakowie

ogłaszam konkurs
na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Podstaw Projektowania
na Wydziale Form Przemysłowych
Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

I. Warunki udziału w konkursie:
1. spełnienie wymogów art. 113 przywołanej wyżej ustawy
2. posiadanie tytułu zawodowego magistra sztuki,
3. prowadzenie aktywnie działalności projektowej lub naukowej w szczególności w zakresie projektowania produktu i zagadnień związanych z modelowaniem 3D
4. posiadanie predyspozycji do pracy projektowej lub naukowej oraz dydaktycznej, w szczególności w zakresie modelowania 3D i projektowania produktu.

II. Preferowane kwalifikacje i kompetencje:
1. Wykształcenie wyższe – tytuł zawodowy magistra/magistra sztuki w kierunku obejmującym wiedzę z zakresu projektowania produktu i modelowania 3D, ukończonym z nieprzeciętnym wynikiem.
2. Biegłość w zagadnieniach modelarskich (znajomość podstawowych i zaawansowanych technik modelowania zarówno w materiałach modelarskich jak i w środowisku komputerowym) oraz w zagadnieniach związanych z projektowaniem produktu, potwierdzone dokumentacją wykonanych modeli i projektów (z czasów studiów wyższych lub/i praktyki zawodowej).
3. Predyspozycje do pracy dydaktycznej potwierdzone np. przez promotora pracy magisterskiej lub inną osobę, we współpracy z którą/pod kierunkiem której kandydat uczestniczył w prowadzeniu zajęć dydaktycznych.
4. Samodzielność i dojrzałość twórcza w dziedzinie projektowania produktu.
5. Umiejętność pracy zdalnej.

III. Wymagane dokumenty:
1. zgłoszenie konkursowe,
2. życiorys zawodowy, z uwzględnieniem preferowanych kwalifikacji i kompetencji wymienionych w punkcie II,
3. oświadczenie dotyczące spełnienia wymogów określonych w art. 113 cytowanej wyżej ustawy,
4. kopie dokumentów stwierdzających posiadanie wymaganych i dodatkowych kwalifikacji, w tym portfolio dokumentujące osiągnięcia projektowe (może być przedstawione w postaci cyfrowej, np. plik pdf lub w formie linków do stron internetowych prezentujących osiągnięcia kandydata)
5. Potwierdzenie predyspozycji dydaktycznych wydane np. przez promotora pracy magisterskiej lub inną osobę, we współpracy z którą/pod kierunkiem której kandydat uczestniczył w prowadzeniu zajęć dydaktycznych.
6. zgoda na przetwarzanie danych osobowych na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

III. Termin i miejsce składania dokumentów:
Termin składania dokumentów upływa z dniem 21.07.2021 r.
Miejsce przyjmowania dokumentów: dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie na Dzienniku Podawczym (w budynku głównym ASP w Krakowie przy pl. Matejki 13) lub pocztą (na adres: Dział Spraw Pracowniczych Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, pl. Matejki 13, 31-157 Kraków) lub na adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. przy czym o zachowaniu terminu decyduje data wpływu przesyłki) z dopiskiem na kopercie/w temacie maila: "oferta w konkursie na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Podstaw Projektowania na Wydziale Form Przemysłowych”

IV. Termin rozstrzygnięcia konkursu:
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do dnia: 28.09.2021 r.
ASP w Krakowie zastrzega sobie prawo do powiadomienia o wynikach konkursu jedynie tego
kandydata, który zostanie wybrany.
ASP w Krakowie zastrzega sobie prawo niewyłonienia kandydata do zatrudnienia.

 

 

Rektor ASP im. Jana Matejki w Krakowie
prof. Andrzej Bednarczyk

Załącznik do ogłoszenia o konkursie na stanowisko nauczyciela akademickiego

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych), niniejszym informujemy, iż:

1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, pl. Matejki 13, 31-157 Kraków.
2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w następującym zakresie: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkana, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia - w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 221 § 1 Kodeksu pracy w związku z art. 6 ust. 1 lit c) Rozporządzenia ogólnego.
4) Jeżeli wyrazi Pani/Pan dobrowolną zgodę zawartą w poniższym formularzu Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane również w zakresie wizerunku i w zakresie dodatkowych danych (poza wskazanymi w pkt 3 powyżej), w przypadku podania w CV tych dodatkowych danych lub zamieszczenia wizerunku – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia ogólnego.
5) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, o których mowa w pkt 3) jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie danych i wyrażenie zgody o której mowa w pkt 4) jest dobrowolne.
6) Pani/Pana dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji (pkt 3 i 4) powyżej) będą przetwarzane przez okres do 3 miesięcy.
7) Posiada Pani/Pan również prawo do wycofania zgody, o której mowa w pkt 4) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. w razie cofnięcia zgody na wykorzystanie wizerunku dane te zostaną usunięte. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres Inspektora Ochrony Danych, pocztą tradycyjną na adres Administratora lub wycofać osobiście stawiając się w siedzibie Administratora.
8) Posiada Pani/Pan prawo do:
a) dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu ogólnym;
9) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
10) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami Rozporządzenia ogólnego.

 

ZGODA na PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, innych niż wskazane w art. 221 § 1 Kodeksu pracy - w przypadku ich podania w CV, oraz mojego wizerunku – w przypadku jego zamieszczenia w CV, w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody.

……………………………………………………………………………….
Miejscowość, data, czytelny podpis