deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Dok. z dnia: 5.05.2022
Termin składania: 19.05.2022
Status: archiwalne
Grupa zatrudnienia: administracja

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy:

Informatyk – pierwsza linia wsparcia

Niezbędne wymagania w zakresie kwalifikacji i umiejętności:

wykształcenie minimum średnie techniczne o profilu informatycznym lub pokrewnym,

znajomość techniczna budowy sprzętu komputerowego,

zarządzanie systemami operacyjnymi,

znajomość sposobów wykonywania i weryfikacji kopii zapasowych,

znajomość systemów licencjonowania oprogramowania komputerowego,

język angielski specjalistyczny w piśmie (B1),

podstawy konfiguracji sieci LAN

udokumentowane minimum dwuletnie doświadczenie jako pierwsza linia wsparcia w obszarze sprzętu i systemów IT lub jako serwisant sprzętu IT lub pokrewne.

niezbędne umiejętności zawodowe w następujących obszarach: bezpośredniej pomocy w rozwiązaniu problemów informatycznych oraz konfiguracji stanowisk komputerowych, wsparcia użytkowników wskazanych systemów, wsparcia wdrażania wskazanych systemów, udzielania instruktażu w zakresie użytkowania urządzeń, systemów i aplikacji informatycznych, opiniowania w zakresie zużycia i uszkodzeń sprzętu, zarządzania oprogramowaniem oraz drukarkami we wskazanym zakresie, wsparcia wykonawstwa drobnych rozbudów sieci LAN, obsługi oprogramowania do ewidencji zarządzania licencjami na oprogramowanie komputerowe, instalacji i aktualizacji oprogramowania, prowadzenia dokumentacji technicznej, utrzymywania standardów określonych w zakresie polityki bezpieczeństwa,

Dodatkowe wymagania:

wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne techniczne,

certyfikaty i szkolenia potwierdzające znajomość systemu operacyjnego Windows

certyfikaty i szkolenia potwierdzające znajomość BPMN lub innego systemu opisu procesów biznesowych oczekiwane kompetencje osobiste i społeczne: komunikatywność, umiejętność prowadzenia negocjacji, myślenie analityczne, zorientowanie na rezultaty pracy.

Zakres obowiązków:

prace związane z konfiguracją stanowisk komputerowych oraz bieżącym rozwiązywaniem problemów użytkowników, w tym:

instalacje i konfiguracje nowego sprzętu i oprogramowania,

naprawy i rozbudowy sprzętu,

aktualizacje i reinstalacje oprogramowania (z wyłączeniem oprogramowania aktualizowanego centralnie)

dbałość o aktualność danych o sprzęcie, oprogramowaniu oraz jego użytkownikach w programie OCS/GLPI, konsoli programu antywirusowego, AD

dbałość o względy bezpieczeństwa teleinformatycznego (włączanie komputerów do domeny, umieszczanie sprzętu we właściwych kontenerach z przypisanymi do nich politykami dbałość o aktualność oprogramowania antywirusowego, reagowanie na incydenty bezpieczeństwa),

prowadzenie instruktażu w zakresie obsługi stacji roboczej i aplikacji użytkowych

wsparcie użytkowników w zakresie BYOD.

opiniowanie uszkodzonego sprzętu do napraw zewnętrznych gwarancyjnych i pogwarancyjnych, uzgadnianie zakresu i kosztów napraw, wykonywanie ekspertyz i opinii dotyczących wyeksploatowanego sprzętu komputerowego

tworzenie nowych kont oraz zmiany haseł użytkowników, uprawnień użytkowników w systemach powiązanych z AD oraz w systemie wspierającym zarządzanie Uczelnią,

tworzenie regulaminów i prowadzenie instruktaży związanych z używaniem sprzętu i  oprogramowania komputerowego

prowadzenie ewidencji komputerów i ewidencji licencji na oprogramowanie (dla całej Uczelni), ewidencja licencji na oprogramowanie (dla całej Uczelni),

opieka techniczna związana z wdrożoną usługą druku podążającego wraz z raportowaniem stanów liczników drukarek, przeglądem stanów zużycia materiałów eksploatacyjnych i odpowiednim uzupełnianiem i zamawianiem materiałów

wsparcie wykonawstwa drobnych rozbudów sieci LAN: zaciąganie kabli, układanie w korytach, montaż gniazd sieciowych, rozszywanie kabli w gniazdach i panelach, układanie kabli w szafach krosowych

wsparcie użytkowników w zakresie podłączania do sieci WiFi;

zarządzanie oraz porządkowanie bazy plików instalacyjnych aplikacji do instalacji z GPO na komputerach służbowych pracowników.

Wymiar etatu: 1,0 (pełen), wynagrodzenie brutto w przedziale od 4500,- zł do 5600,- zł, preferowany termin zatrudnienia – możliwie jak najszybciej.

Charakter zatrudnienia: docelowa umowa na czas nieokreślony może zostać poprzedzona umową na  okres próbny lub/i na czas określony, zależnie od oceny wiedzy i umiejętności, jakimi wykaże się kandydat w trakcie naboru.

Wymagane dokumenty :

List motywacyjny,

Curriculum Vitae,

kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy oraz doświadczenie zawodowe,

certyfikaty językowe lub oświadczenie o poziomie znajomości języka obcego,

kopie innych dokumentów, jeśli są konieczne do potwierdzenia posiadanych kwalifikacji lub nabytych umiejętności,

klauzula dot. przetwarzania danych osobowych na druku stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

Wymagane dokumenty należy składać na Dzienniku Podawczym (w budynku głównym ASP w Krakowie przy  pl. Matejki 13) lub pocztą albo na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) z dopiskiem: „oferta w naborze na stanowisko Informatyk – pierwsza linia wsparcia” do dnia 19.05.2022r.

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie zastrzega sobie prawo do  powiadomienia  o  zakwalifikowaniu do dalszych etapów naboru jedynie wybranych kandydatów, a także do niewyłonienia kandydatury do zatrudnienia.

                                                                                             

Załącznik do ogłoszenia

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych), niniejszym informujemy, iż:

 • Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, pl. Matejki 13, 31-157 Kraków.
 • Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

a) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkana, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia - w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 221 § 1 Kodeksu pracy w związku z art. 6 ust. 1 lit c) Rozporządzenia ogólnego – w ramach obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

b) Jeżeli wyrazi Pani/Pan dobrowolną zgodę zawartą w formularzu aplikacyjnym Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane również w zakresie wizerunku i w zakresie dodatkowych danych (poza wskazanymi w pkt 3 lit. a powyżej), w przypadku podania w CV tych dodatkowych danych lub zamieszczenia wizerunku – art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia ogólnego,

 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, o których mowa w pkt 3 lit. a powyżej, jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie danych i wyrażenie zgód, o których mowa w pkt 3 lit. b powyżej jest dobrowolne.
 • Pani/Pana dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji (pkt 3 lit. a i b) powyżej będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy.
 • Posiada Pani/Pan również prawo do wycofania zgody, o której mowa w pkt 3 lit. b w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. w razie cofnięcia zgody na wykorzystanie wizerunku dane te zostaną usunięte. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres Inspektora Ochrony Danych, pocztą tradycyjną na adres Administratora lub wycofać osobiście stawiając się w siedzibie Administratora.
 • Posiada Pani/Pan prawo do:
 1. Dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 2. Przenoszenia danych,
 3. Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu ogólnym;
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami Rozporządzenia ogólnego.

 

ZGODA na PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, innych niż wskazane w art. 221§ 1 Kodeksu pracy – w przypadku ich podania w CV, oraz mojego wizerunku – w przypadku jego zamieszczenia w CV, w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody.

……………………………………………………………………………….

Miejscowość, data, czytelny podpis

                       

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
17.06.2022 17:43Paulina Zawadzka Wersja aktualna