deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Dok. z dnia: 10.05.2022
Termin składania: 25.05.2022
Status: archiwalne
Grupa zatrudnienia: administracja

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy:

Kierownik Działu Inwestycji

Niezbędne wymagania w zakresie kwalifikacji i umiejętności:

wykształcenie wyższe,

staż pracy: 6 lat, z możliwością zastosowania odstępstwa przez rektora, gdy w zestawieniu z doświadczeniem zawodowym będzie to element nieistotny,

2 lata pracy na stanowisku kierowniczym,

praktyczna znajomość prawa budowlanego i prawa zamówień publicznych,

znajomość ogólnych zasad dotyczących funkcjonowania sektora finansów publicznych,

obsługa programów biurowych (edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny) w stopniu umożliwiającym sprawne wywiązywanie się z obowiązków

Dodatkowe wymagania:

preferowane wykształcenie techniczne (w szczególności architektura, budownictwo lądowe, instalacje sanitarne),

pożądane doświadczenie zawodowe w nadzorze nad realizacją procesów inwestycyjnych  i w opracowaniu dokumentacji przetargowej,

oczekiwane kompetencje osobiste i społeczne: komunikatywność, umiejętność prowadzenia negocjacji, zorientowanie na rezultaty pracy.

Zakres obowiązków:

kierowanie pracą podległego działu,

nadzór nad realizacją inwestycji i prac remontowych Akademii,

przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia oraz (we współpracy ze specjalistą ds. zamówień publicznych) dokumentów niezbędnych do prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych m. in. na prace projektowe, roboty budowlane, remonty istniejących budynków, opracowaniu koncepcji architektonicznej rozbudowy budynków, dostawy i usługi niezbędne do utrzymania należytego stanu technicznego budynków,

nadzór nad prawidłową realizacją umów z zakresu Działu Inwestycji,

współpraca z inspektorami nadzoru we wszystkich sprawach dotyczących realizowanych inwestycji,

udział w pracach komisji przetargowej w postępowaniu na wybór wykonawcy prac realizowanych w ramach procesów inwestycyjnych i zadań remontowych,

merytoryczne przygotowanie korespondencji do instytucji finansujących prowadzone i programowane procesy inwestycyjne i zadania remontowe,

bieżące kompletowanie i opisanie dokumentacji projektowej, technicznej budowalnej i powykonawczej dotyczącej prowadzonych inwestycji oraz zadań remontowych,

prowadzenie uzgodnień dokumentacji projektowej z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,

tworzenie i aktualizowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego projektów,

koordynowanie prac nadzoru autorskiego i prowadzenie w imieniu inwestora korespondencji z wykonawcami projektu na etapie realizacji robót budowlanych,

ocena proponowanych przez projektantów rozwiązań zamiennych do projektu pod względem skutków technicznych, technologicznych, finansowych i użytkowych,

zgłaszanie do władz uczelni wszelkich projektowych rozwiązań zamiennych, mogących skutkować problemami z rozliczeniem finansowym projektu.

Wymiar etatu: 1,0 (pełen), preferowany termin zatrudnienia – możliwie jak najszybciej.

Charakter zatrudnienia: docelowa umowa na czas nieokreślony może zostać poprzedzona umową na  okres próbny lub/i na czas określony, zależnie od oceny wiedzy i umiejętności, jakimi wykaże się kandydat w trakcie naboru.

Wymagane dokumenty :

List motywacyjny,

Curriculum Vitae,

kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy oraz doświadczenie zawodowe,

certyfikaty językowe lub oświadczenie o poziomie znajomości języka obcego,

kopie innych dokumentów, jeśli są konieczne do potwierdzenia posiadanych kwalifikacji lub nabytych umiejętności,

klauzula dot. przetwarzania danych osobowych na druku stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

Wymagane dokumenty należy składać na Dzienniku Podawczym (w budynku głównym ASP w Krakowie przy  pl. Matejki 13) lub pocztą albo na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) z dopiskiem: „oferta w naborze na stanowisko kierownika działu Inwestycji” do dnia 25.05.2022r.

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie zastrzega sobie prawo do  powiadomienia  o  zakwalifikowaniu do dalszych etapów naboru jedynie wybranych kandydatów, a także do niewyłonienia kandydatury do zatrudnienia.

                                                                                              

Załącznik do ogłoszenia

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych), niniejszym informujemy, iż:

 • Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, pl. Matejki 13, 31-157 Kraków.
 • Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

a) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkana, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia - w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 221 § 1 Kodeksu pracy w związku z art. 6 ust. 1 lit c) Rozporządzenia ogólnego – w ramach obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

b) Jeżeli wyrazi Pani/Pan dobrowolną zgodę zawartą w formularzu aplikacyjnym Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane również w zakresie wizerunku i w zakresie dodatkowych danych (poza wskazanymi w pkt 3 lit. a powyżej), w przypadku podania w CV tych dodatkowych danych lub zamieszczenia wizerunku – art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia ogólnego,

 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, o których mowa w pkt 3 lit. a powyżej, jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie danych i wyrażenie zgód, o których mowa w pkt 3 lit. b powyżej jest dobrowolne.
 • Pani/Pana dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji (pkt 3 lit. a i b) powyżej będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy.
 • Posiada Pani/Pan również prawo do wycofania zgody, o której mowa w pkt 3 lit. b w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. w razie cofnięcia zgody na wykorzystanie wizerunku dane te zostaną usunięte. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres Inspektora Ochrony Danych, pocztą tradycyjną na adres Administratora lub wycofać osobiście stawiając się w siedzibie Administratora.
 • Posiada Pani/Pan prawo do:
 1. Dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 2. Przenoszenia danych,
 3. Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu ogólnym;
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami Rozporządzenia ogólnego.

 

ZGODA na PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, innych niż wskazane w art. 221§ 1 Kodeksu pracy – w przypadku ich podania w CV, oraz mojego wizerunku – w przypadku jego zamieszczenia w CV, w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody.

……………………………………………………………………………….

Miejscowość, data, czytelny podpis

                       

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
22.06.2022 16:29Monika Maj Wersja aktualna
17.06.2022 17:27Paulina ZawadzkaPokaż
17.06.2022 17:27Paulina ZawadzkaPokaż
17.06.2022 17:23Paulina ZawadzkaPokaż
17.06.2022 17:23Paulina ZawadzkaPokaż
17.06.2022 17:13Paulina Zawadzka Pokaż
17.06.2022 17:12Paulina Zawadzka Pokaż