deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Dok. z dnia: 6.04.2022
Termin składania: 12.04.2022
Status: archiwalne
Grupa zatrudnienia: administracja

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

 

Nazwa stanowiska pracy:

Kierownik Muzeum ASP

Niezbędne wymagania w zakresie kwalifikacji i umiejętności:

wykształcenie wyższe,

staż pracy – 6 lat,

obsługa programów biurowych w stopniu umożliwiającym sprawne wywiązywanie się z obowiązków,

znajomość zasad funkcjonowania muzeów w Polsce, w tym praktyczna znajomość przepisów obowiązujących w muzealnictwie polskim, dotyczących przyjmowania, inwentaryzowania, ewidencjonowania, zabezpieczenia muzealiów oraz upowszechniania wiedzy o zbiorach muzealnych,

doświadczenie zawodowe w zakresie organizacji ekspozycji stałych lub czasowych,

umiejętność kreowania oraz realizowania programu ekspozycyjnego, edukacyjnego oraz wydawniczego muzeum,

umiejętność budżetowania zadań realizowanych przez muzeum,

znajomość metod pozyskiwania oraz źródeł pochodzenia funduszy zewnętrznych związanych z profilem działania muzeum

znajomość języka angielskiego – poziom B1/B2.

Dodatkowe wymagania:

preferowane wykształcenie w obszarze historii, historii sztuki, zarządzania kulturą lub pokrewne

pożądane doświadczenie w kierowaniu ludźmi, szczególnie mile widziane doświadczenie w kierowaniu zespołem pracującym w jednostce sektora kultury,

mile widziane doświadczenie zawodowe w instytucji publicznej, a tym samym praktyczna znajomość: prawa zamówień publicznych, ustawy o muzeach, zasad stosowania instrukcji kancelaryjnej,

pożądana umiejętność realizowania kwerend, a także znajomość programów bazodanowych służących ewidencjonowaniu dóbr kultury,

mile widziana znajomość zasad dot. konserwacji dzieł sztuki pozwalająca na podejmowanie decyzji o sposobie przechowywania i eksponowania obiektów oraz na typowanie obiektów do konserwacji,

oczekiwane kompetencje osobiste i społeczne: kreatywność, umiejętność zarządzania ludźmi, umiejętność pracy w zespole, zorientowanie na rezultaty pracy, samodzielność.

Zakres obowiązków:

kierowanie pracą jednostki organizacyjnej,

gromadzenie dóbr kultury wytwarzanych oraz kolekcjonowanych przez Akademię oraz związanych z jej działalnością,

upowszechnianie wiedzy o posiadanym zasobie muzealnym,

nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z darczyńcami i instytucjami współpracującymi

katalogowanie, ewidencjonowanie oraz opracowywanie zgromadzonych obiektów, wnioskowanie o wykreślenie dobra kultury z inwentarza muzealnego,

tworzenie opisów stanów zachowania posiadanych zbiorów dla potrzeb ich migracji związanych z wykorzystaniem na ekspozycji bądź wytypowaniem do konserwacji,

tworzenie dokumentacji związanej z ruchem muzealiów (umowy, protokoły zdawczo-odbiorcze),

typowanie zbiorów do ewakuacji, aktualizacja instrukcji postępowania na wypadek zagrożenia zbiorów

tworzenie scenariuszy wystaw czasowych oraz programowanie towarzyszących im wydarzeń edukacyjnych, a także przygotowanie materiałów do katalogów i służących promocji działań realizowanych przez Muzeum,

współpraca z jednostkami organizacyjnymi Akademii w zakresie prowadzenia działalności wystawowej, edukacyjnej, konserwatorskiej oraz wydawniczej,

ustalanie harmonogramu oraz uczestnictwo w okresowych inwentaryzacjach kontrolnych obiektów wpisanych do inwentarza muzealnego,

reprezentowanie muzeum w pracach Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych.

Wymiar etatu: 1,0 (pełen), przewidywany termin zatrudnienia – możliwie jak najszybciej

Charakter zatrudnienia: docelowa umowa na czas nieokreślony będzie poprzedzona umową na okres próbny i może być poprzedzona umową na czas określony co najmniej roku.

Wymagane dokumenty :

List motywacyjny,

Curriculum Vitae

kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy,

kopie zaświadczeń o ukończonych kursach lub szkoleniach, jeśli są konieczne do potwierdzenia posiadanych kwalifikacji lub nabytych umiejętności,

klauzula dot. przetwarzania danych osobowych na druku stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

Wymagane dokumenty należy składać na Dzienniku Podawczym (w budynku głównym  ASP w Krakowie przy pl. Matejki 13) lub pocztą albo na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)  z dopiskiem: "oferta w naborze na stanowisko kierownik Muzeum ASP" do dnia 12.04.2022r.

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie zastrzega sobie prawo do powiadomienia o zakwalifikowaniu do dalszych etapów naboru jedynie wybranych kandydatów, a także do niewyłonienia kandydatury do zatrudnienia.

Załącznik do ogłoszenia

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych), niniejszym informujemy, iż:

 • Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, pl. Matejki 13, 31-157 Kraków.
 • Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  a) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkana, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia - w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 221 § 1 Kodeksu pracy w związku z art. 6 ust. 1 lit c) Rozporządzenia ogólnego – w ramach obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
  b) Jeżeli wyrazi Pani/Pan dobrowolną zgodę zawartą w formularzu aplikacyjnym Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane również w zakresie wizerunku i w zakresie dodatkowych danych (poza wskazanymi w pkt 3 lit. a powyżej), w przypadku podania w CV tych dodatkowych danych lub zamieszczenia wizerunku – art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia ogólnego,
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, o których mowa w pkt 3 lit. a powyżej, jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie danych i wyrażenie zgód, o których mowa w pkt 3 lit. b powyżej jest dobrowolne.
 • Pani/Pana dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji (pkt 3 lit. a i b) powyżej będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy.
 • Posiada Pani/Pan również prawo do wycofania zgody, o której mowa w pkt 3 lit. b w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. w razie cofnięcia zgody na wykorzystanie wizerunku dane te zostaną usunięte. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres Inspektora Ochrony Danych, pocztą tradycyjną na adres Administratora lub wycofać osobiście stawiając się w siedzibie Administratora.
 • Posiada Pani/Pan prawo do:
 1. Dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 2. Przenoszenia danych,
 3. Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu ogólnym;
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami Rozporządzenia ogólnego.

ZGODA na PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, innych niż wskazane w art. 221§ 1 Kodeksu pracy - w przypadku ich podania w CV, oraz mojego wizerunku – w przypadku jego zamieszczenia w CV, w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody.

……………………………………………………………………………….

Miejscowość, data, czytelny podpis

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
17.06.2022 17:44Paulina Zawadzka Wersja aktualna