deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Dok. z dnia: 6.08.2021
Termin składania: 16.08.2021
Status: aktualne
Grupa zatrudnienia: administracja

Nabór na stanowisko pracownika ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

 

Dok. z dnia: 6.08.2021

Termin składania: 16.08.2021

Status: aktualne

Grupa zatrudnienia: administracja

Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

Nazwa stanowiska pracy:

specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy.

Niezbędne wymagania w zakresie kwalifikacji i umiejętności:

 1. wymagania kwalifikacyjne określone w 4 ust. 2 pkt 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów zdnia 2 września 1997  r.  „w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy” (Dz. U. 1997 Nr 109, poz.704, z późn. zm.), tj. wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 1 rok stażu pracy w służbie bhp lub wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp;
 2. znajomość języków obcych - język angielski B1/B2;
 3. samodzielność, umiejętność planowania i organizacji pracy własnej;
 4. umiejętność pracy w zespole;
 5. umiejętność myślenia analitycznego oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem;
 6. systematyczność, dokładność, rzetelność.

Dodatkowe wymagania:

 1. doświadczenie zawodowe min. 3 lata;
 1. swobodne posługiwanie się programami biurowymi i komunikatorami;
 2. znajomość przepisów prawa w zakresie stanowiska pracy.

Zakres głównych obowiązków:

zakres wynikający z § 2. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. „w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy”- (Dz. U. 1997 Nr 109, poz.704, z późn. zm.).

Warunki zatrudnienia:

 1. wymiar etatu: ½ etatu;
 2. przewidywany termin zatrudnienia – od 1.09.2021 r.

 Charakter zatrudnienia:

docelowa umowa na czas nieokreślony będzie poprzedzona umową na okres próbny i  może być poprzedzona umową na czas określony.

Wymagane dokumenty :

 1. szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);
 2. list motywacyjny;
 3. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
 4. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
 5. kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, nabyte umiejętności;
 6. klauzula dot. przetwarzania danych osobowych na druku stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

Wymagane dokumenty należy składać na  Dzienniku Podawczym (w budynku głównym  ASP w Krakowie przy pl. Matejki 13 w kopercie opisanej nazwiskiem kandydata) lub pocztą (decyduje data otrzymania przesyłki) albo na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)  z dopiskiem: "oferta w naborze na stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy" do dnia 16.08.2021r.

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie zastrzega sobie prawo do powiadomienia o zakwalifikowaniu do dalszych etapów naboru jedynie wybranych kandydatów, a także do niewyłonienia kandydatury do zatrudnienia.

Załącznik do ogłoszenia - KLAUZULA INFORMACYJNA

Załącznik do ogłoszenia

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych), niniejszym informujemy, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, pl. Matejki 13, 31-157 Kraków.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 1. a) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkana, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia - w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 22 1 Kodeksu pracy w związku z art. 6 ust. 1 lit c) Rozporządzenia ogólnego – w ramach obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
 2. b) Jeżeli wyrazi Pani/Pan dobrowolną zgodę zawartą w formularzu aplikacyjnym Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane również w zakresie wizerunku i w zakresie dodatkowych danych (poza wskazanymi w pkt 3 lit. a powyżej), w przypadku podania w CV tych dodatkowych danych lub zamieszczenia wizerunku – art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia ogólnego,
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, o których mowa w pkt 3 lit. a powyżej, jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie danych i wyrażenie zgód, o których mowa w pkt 3 lit. b powyżej jest dobrowolne.
 4. Pani/Pana dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji (pkt 3 lit. a i b) powyżej będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy.
 5. Posiada Pani/Pan również prawo do wycofania zgody, o której mowa w pkt 3 lit. b w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. w razie cofnięcia zgody na wykorzystanie wizerunku dane te zostaną usunięte. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres Inspektora Ochrony Danych, pocztą tradycyjną na adres Administratora lub wycofać osobiście stawiając się w siedzibie Administratora.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
 7. a) Dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 8. b) Przenoszenia danych,
 9. c) Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu ogólnym;
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 11. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami Rozporządzenia ogólnego.

ZGODA na PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, innych niż wskazane w art. 221§ 1 Kodeksu pracy – w przypadku ich podania w CV, oraz mojego wizerunku – w przypadku jego zamieszczenia w CV, w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody.

……………………………………………………………………………….

Miejscowość, data, czytelny podpis

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
6.08.2021 14:47Karolina Gamratdodanie załącznikaWersja aktualna