deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Dok. z dnia: 2.01.2023
Termin składania: 16.01.2023
Status: archiwalne
Grupa zatrudnienia: administracja

Nazwa stanowiska pracy:

Samodzielny referent  lub specjalista w dziekanacie Wydziału Malarstwa

Niezbędne wymagania w zakresie kwalifikacji i umiejętności:

wykształcenie co najmniej średnie,

praktyczna znajomość przepisów ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz aktów wykonawczych i Kpa,

znajomość języka angielskiego – poziom B1/B2

obsługa programów biurowych w stopniu umożliwiającym sprawne wywiązywanie się z obowiązków

Dodatkowe wymagania:

preferowane wykształcenie wyższe, w szczególności administracyjne,

preferowany staż minimum 3 lata, w szczególności doświadczenie w dziekanacie publicznej szkoły wyższej,

pożądana znajomość języka angielskiego na poziomie C1/C2 oraz innych języków obcych na poziomie komunikatywnym,

pożądane doświadczenie w pracy w informatycznym systemie dziekanatowym,

oczekiwane kompetencje osobiste i społeczne: komunikatywność, orientacja na klienta, umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, umiejętność efektywnej pracy pod presją czasu.

Zakres podstawowych obowiązków:

prowadzenie spraw studenckich,

opracowywanie planu organizacji roku akademickiego oraz harmonogramów zajęć,

sprawy związane z obsługą sekretarską dziekana w zakresie stanowiska.

Wymiar etatu: 1,0 (pełen), przewidywany termin zatrudnienia – możliwie jak najszybciej

Charakter zatrudnienia: docelowa umowa na czas nieokreślony będzie poprzedzona umową na okres próbny i może być poprzedzona umową na czas określony

Wymagane dokumenty :

list motywacyjny,

Curriculum Vitae

kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy,

kopie zaświadczeń o ukończonych kursach lub szkoleniach, jeśli są konieczne do potwierdzenia posiadanych kwalifikacji lub nabytych umiejętności,

klauzula dot. przetwarzania danych osobowych na druku stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

Wymagane dokumenty należy składać na Dzienniku Podawczym (w budynku głównym  ASP w Krakowie przy pl. Matejki 13) lub pocztą albo na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)  z dopiskiem: "oferta w naborze na stanowisko w dziekanacie WM" do dnia 16.01.2023r.

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie zastrzega sobie prawo do powiadomienia o zakwalifikowaniu do dalszych etapów naboru jedynie wybranych kandydatów, a także do niewyłonienia kandydatury do zatrudnienia.

Załącznik do ogłoszenia

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych), niniejszym informujemy, iż:

  • Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, pl. Matejki 13, 31-157 Kraków.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

a) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkana, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia - w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 221 § 1 Kodeksu pracy w związku z art. 6 ust. 1 lit c) Rozporządzenia ogólnego – w ramach obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

b) Jeżeli wyrazi Pani/Pan dobrowolną zgodę zawartą w formularzu aplikacyjnym Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane również w zakresie wizerunku i w zakresie dodatkowych danych (poza wskazanymi w pkt 3 lit. a powyżej), w przypadku podania w CV tych dodatkowych danych lub zamieszczenia wizerunku – art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia ogólnego,

  • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, o których mowa w pkt 3 lit. a powyżej, jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie danych i wyrażenie zgód, o których mowa w pkt 3 lit. b powyżej jest dobrowolne.
  • Pani/Pana dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji (pkt 3 lit. a i b) powyżej będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy.
  • Posiada Pani/Pan również prawo do wycofania zgody, o której mowa w pkt 3 lit. b w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. w razie cofnięcia zgody na wykorzystanie wizerunku dane te zostaną usunięte. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres Inspektora Ochrony Danych, pocztą tradycyjną na adres Administratora lub wycofać osobiście stawiając się w siedzibie Administratora.
  • Posiada Pani/Pan prawo do:
  1. Dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  2. Przenoszenia danych,
  3. Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu ogólnym;
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
  • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami Rozporządzenia ogólnego.

ZGODA na PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, innych niż wskazane w art. 221§ 1 Kodeksu pracy - w przypadku ich podania w CV, oraz mojego wizerunku – w przypadku jego zamieszczenia w CV, w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody.

……………………………………………………………………………….

Miejscowość, data, czytelny podpis

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
27.02.2023 16:43Monika MajarchiwumWersja aktualna