deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Dok. z dnia: 23.02.2023
Termin składania: 30.03.2023
Status: archiwalne
Grupa zatrudnienia: administracja

Nazwa stanowiska pracy:

Specjalista lub główny specjalista ds. finansowo-księgowych

Niezbędne wymagania w zakresie kwalifikacji i umiejętności:

wykształcenie co najmniej średnie,

5-letnie doświadczenie w księgowości,

praktyczna znajomość zasad wynikających z ustawy o rachunkowości, ustaw podatkowych (VAT, CIT, CCP) oraz ustawy o finansach publicznych,

obsługa programów biurowych (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny) i komunikatorów w stopniu bardzo dobrym (umożliwiającym sprawne wywiązywanie się z obowiązków), w szczególności MS Excel na poziomie średniozaawansowanym.

Dodatkowe wymagania:

preferowane wykształcenie wyższe, w szczególności ekonomiczne z zakresu rachunkowości,

preferowane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w uczelni wyższej,

oczekiwane kompetencje osobiste i społeczne: dokładność, odpowiedzialność, samodzielność, otwartość na zmiany, myślenie analityczne.

Zakres głównych obowiązków:

dekretacja i wprowadzanie dokumentów księgowych,

rozliczanie podatku CIT,

współudział w rozliczaniu podatku VAT,

udział w tworzeniu planów finansowych uczelni, rozliczanie wykonania budżetu,

przygotowywanie danych do bilansu,

przygotowywanie sprawozdań Rb-N, Rb-Z, Rb-70,

współudział w rozliczaniu dotacji, subwencji i projektów

Oferowane warunki zatrudnienia:

wymiar etatu: pełen,

przewidywany termin zatrudnienia – do uzgodnienia, preferowany jak najwcześniej,

możliwość awansu stanowiskowego po roku pracy w przypadku pozytywnej oceny realizacji zadań na wymaganym poziomie.

Charakter zatrudnienia: docelowa umowa na czas nieokreślony będzie poprzedzona umową na okres próbny i  może być poprzedzona umową na czas określony.

Wymagane dokumenty :

list motywacyjny,

Curriculum Vitae,

klauzula dot. przetwarzania danych osobowych na druku stanowiącym załącznik do ogłoszenia,

pożądane kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych i pożądanych kwalifikacji, umiejętności i kompetencji.

Wymagane dokumenty należy składać na Dzienniku Podawczym (w budynku głównym  ASP w Krakowie przy pl. Matejki 13 w kopercie opisanej nazwiskiem kandydata) lub pocztą (decyduje data otrzymania przesyłki) albo na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)  z dopiskiem: "oferta w naborze na stanowisko ds. finansowo-księgowych" do dnia 30.03.2023r.

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie zastrzega sobie prawo do powiadomienia o zakwalifikowaniu do dalszych etapów naboru jedynie wybranych kandydatów, a także do niewyłonienia kandydatury do zatrudnienia.

Załącznik do ogłoszenia

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych), niniejszym informujemy, iż:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, pl. Matejki 13, 31-157 Kraków.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

a) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkana, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia - w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 221 § 1 Kodeksu pracy w związku z art. 6 ust. 1 lit c) Rozporządzenia ogólnego – w ramach obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

b) Jeżeli wyrazi Pani/Pan dobrowolną zgodę zawartą w formularzu aplikacyjnym Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane również w zakresie wizerunku i w zakresie dodatkowych danych (poza wskazanymi w pkt 3 lit. a powyżej), w przypadku podania w CV tych dodatkowych danych lub zamieszczenia wizerunku – art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia ogólnego,

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, o których mowa w pkt 3 lit. a powyżej, jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie danych i wyrażenie zgód, o których mowa w pkt 3 lit. b powyżej jest dobrowolne.

Pani/Pana dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji (pkt 3 lit. a i b) powyżej będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy.

Posiada Pani/Pan również prawo do wycofania zgody, o której mowa w pkt 3 lit. b w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. w razie cofnięcia zgody na wykorzystanie wizerunku dane te zostaną usunięte. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres Inspektora Ochrony Danych, pocztą tradycyjną na adres Administratora lub wycofać osobiście stawiając się w siedzibie Administratora.

Posiada Pani/Pan prawo do:

Dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

Przenoszenia danych,

Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu ogólnym;

Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami Rozporządzenia ogólnego.

ZGODA na PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, innych niż wskazane w art. 221§ 1 Kodeksu pracy – w przypadku ich podania w CV, oraz mojego wizerunku – w przypadku jego zamieszczenia w CV, w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody.

……………………………………………………………………………….

Miejscowość, data, czytelny podpis

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
19.05.2023 13:17Monika MajarchiwizacjaWersja aktualna
10.03.2023 8:07Monika Majprzedłużenie okresu zbierania aplikacjiPokaż
10.03.2023 8:06Monika Majprzedłużenie terminuPokaż
27.02.2023 16:42Monika Maj Pokaż