deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Dok. z dnia: 17.06.2022
Termin składania: 30.06.2022
Status: archiwalne
Grupa zatrudnienia: Biblioteka Główna

Nazwa stanowiska pracy:

Bibliotekarz

Niezbędne wymagania w zakresie kwalifikacji i umiejętności:

wykształcenie co najmniej średnie,

4-letni staż pracy,

praktyczna znajomość standardów opracowania bibliograficznego zbiorów, doświadczenie w zakresie opracowania zbiorów bibliotecznych,

znajomość pracy w zintegrowanych systemach bibliotecznych,

umiejętność wyszukiwania informacji w naukowych bazach danych,

obsługa programów biurowych (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny) i komunikatorów w stopniu bardzo dobrym (umożliwiającym sprawne wywiązywanie się z obowiązków).

Dodatkowe wymagania:

preferowane wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie bibliotekoznawstwa lub informacji naukowej lub wyższe magisterskie plus studia podyplomowe z zakresu bibliotekoznawstwa lub informacji naukowej albo pokrewne,

preferowane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w bibliotece naukowej,

praktyczna znajomość formatu MARC 21 rekordu bibliograficznego oraz kartotek haseł wzorcowych,

doświadczenie w zakresie współkatalogowania w ramach Narodowego Uniwersalnego Katalogu Centralnego NUKAT,

znajomość języka angielskiego na poziomie B1/B2,

doświadczenie w zakresie rozwoju cyfrowego repozytorium uczelnianego,

doświadczenie w zakresie prowadzenia profilu społecznościowego biblioteki,

doświadczenie we współpracy z innymi bibliotekami naukowymi,

oczekiwane kompetencje osobiste i społeczne: komunikatywność, samodzielność, umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, orientacja na klienta.

Ogólny zakres głównych obowiązków:

opracowanie formalne i rzeczowe zbiorów w systemie Virtua w połączeniu z NUKAT,

retrokonwersja księgozbioru,

ewidencja zbiorów i prowadzenie ksiąg inwentarzowych,

prowadzenie bieżącej inwentaryzacji i selekcji zbiorów,

prowadzenie profilu społecznościowego biblioteki,

udział w obsłudze czytelników .

Warunki zatrudnienia:

wymiar etatu: 1,0 (pełen),

przewidywany termin zatrudnienia – 01.09.2022r.

Charakter zatrudnienia: docelowa umowa na czas nieokreślony będzie poprzedzona umową na 3-miesięczny okres próbny i może być poprzedzona umową na czas określony.

Wymagane dokumenty :

list motywacyjny,

Curriculum Vitae

kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych i pożądanych kwalifikacji, umiejętności i kompetencji, w tym zaświadczenie lub oświadczenie o poziomie znajomości języka angielskiego,

klauzula dot. przetwarzania danych osobowych na druku stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

Wymagane dokumenty należy składać na Dzienniku Podawczym (w budynku głównym  ASP w Krakowie przy pl. Matejki 13 w kopercie opisanej nazwiskiem kandydata) lub pocztą (decyduje data otrzymania przesyłki) albo na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)  z dopiskiem: "oferta w naborze na stanowisko bibliotekarza" do dnia 30.06.2022r.

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie zastrzega sobie prawo do powiadomienia o zakwalifikowaniu do dalszych etapów naboru jedynie wybranych kandydatów, a także do niewyłonienia kandydatury do zatrudnienia.

Załącznik do ogłoszenia

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych), niniejszym informujemy, iż:

  • Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, pl. Matejki 13, 31-157 Kraków.
  • Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  • a) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkana, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia - w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 221 § 1 Kodeksu pracy w związku z art. 6 ust. 1 lit c) Rozporządzenia ogólnego – w ramach obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.b) Jeżeli wyrazi Pani/Pan dobrowolną zgodę zawartą w formularzu aplikacyjnym Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane również w zakresie wizerunku i w zakresie dodatkowych danych (poza wskazanymi w pkt 3 lit. a powyżej), w przypadku podania w CV tych dodatkowych danych lub zamieszczenia wizerunku – art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia ogólnego,
  • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, o których mowa w pkt 3 lit. a powyżej, jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie danych i wyrażenie zgód, o których mowa w pkt 3 lit. b powyżej jest dobrowolne.
  • Pani/Pana dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji (pkt 3 lit. a i b) powyżej będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy.
  • Posiada Pani/Pan również prawo do wycofania zgody, o której mowa w pkt 3 lit. b w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. w razie cofnięcia zgody na wykorzystanie wizerunku dane te zostaną usunięte. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres Inspektora Ochrony Danych, pocztą tradycyjną na adres Administratora lub wycofać osobiście stawiając się w siedzibie Administratora.
  • Posiada Pani/Pan prawo do:

Dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

Przenoszenia danych,

Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu ogólnym;

  • Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
  • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami Rozporządzenia ogólnego.

ZGODA na PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, innych niż wskazane w art. 221§ 1 Kodeksu pracy – w przypadku ich podania w CV, oraz mojego wizerunku – w przypadku jego zamieszczenia w CV, w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody.

……………………………………………………………………………….

Miejscowość, data, czytelny podpis

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
22.07.2022 13:22Monika Majprzeniesienie do archiwumWersja aktualna
17.06.2022 17:04Paulina Zawadzka Pokaż