deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Dok. z dnia: 23.08.2021
Termin składania: 1.09.2021
Status: aktualne
Grupa zatrudnienia: administracja

                                                                                              DK-1100-414/21

Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. promocji i organizacji wydarzeń

Nazwa stanowiska pracy:

specjalista ds. promocji i organizacji wydarzeń

Niezbędne wymagania w zakresie kwalifikacji i umiejętności:

 1. wykształcenie: wyższe ,
 2. 3 lata doświadczenia w pracy związanej z zakresem naboru,
 3. umiejętność programowania procesu organizacji i promocji wydarzeń,
 4. umiejętność konstruowania harmonogramów pracy oraz budżetowania wydarzeń,
 5. doświadczenie współpracy z instytucjami kultury i firmami branży promocyjnej,
 6. znajomość języków obcych: język angielski B1/B2 ,
 7. umiejętność pracy w zespołach wielopokoleniowych,
 8. umiejętność pracy merytorycznej z dokumentami typu umowy, regulaminy, procedury,
 9. praktyczna znajomość obsługi pakietu Office 365 w stopniu umożliwiającym sprawne wykonywanie obowiązków.

 Dodatkowe wymagania (pożądane):

 1. studia o kierunku humanistycznym
 2. doświadczenia w merytorycznym programowaniu działalności kulturalnej,
 3. doświadczenie w pracy w sektorze kultury lub współpracy z jednostkami sektora kultury oraz z zakresu promocji, marketingu, reklamy, public relations i pokrewne,
 4. praktyczna znajomość mediów społecznościowych i ich specyfiki oraz promocji internetowej,
 5. oczekiwane kompetencje osobiste i społeczne: umiejętność pracy w zespole, inicjatywa, samodzielność w realizacji zadań, kreatywność, komunikatywność, zorientowanie na rezultaty pracy.

Zakres głównych obowiązków:

 1. Organizacja i realizacja wydarzeń o charakterze kulturalnym,
 2. Realizacja zadań związanych z promocją wydarzeń, w tym promocji internetowej, promocji outdoorowej, prowadzenie komunikacji za pośrednictwem mediów społecznościowych i strony www Akademii,
 3. Prowadzenie korespondencji i kontaktów z Partnerami Akademii,
 4. Prowadzenie dokumentacji organizowanych wydarzeń,

Warunki zatrudnienia:

 1. wymiar etatu: pełen;
 2. przewidywany termin zatrudnienia – od 15.09.2021 r.
 3. docelowa umowa na czas nieokreślony będzie poprzedzona umową na okres próbny i  może być poprzedzona umową na czas określony.

Wymagane dokumenty :

 1. CV;
 2. list motywacyjny;
 3. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
 4. kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, nabyte umiejętności;
 5. klauzula dot. przetwarzania danych osobowych na druku stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

 Wymagane dokumenty należy składać na Dzienniku Podawczym (w budynku głównym  ASP w Krakowie przy pl. Matejki 13 w kopercie opisanej nazwiskiem kandydata) lub pocztą (decyduje data otrzymania przesyłki) albo na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)  z dopiskiem: "oferta w naborze na stanowisko ds. promocji i organizacji wydarzeń" do dnia 01.09.2021r.

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie zastrzega sobie prawo do powiadomienia o zakwalifikowaniu do dalszych etapów naboru jedynie wybranych kandydatów, a także do niewyłonienia kandydatury do zatrudnienia.

Załącznik do ogłoszenia

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych), niniejszym informujemy, iż:

 • Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, pl. Matejki 13, 31-157 Kraków.
 • Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 • a) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkana, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia - w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 221 § 1 Kodeksu pracy w związku z art. 6 ust. 1 lit c) Rozporządzenia ogólnego – w ramach obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
 1. b) Jeżeli wyrazi Pani/Pan dobrowolną zgodę zawartą w formularzu aplikacyjnym Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane również w zakresie wizerunku i w zakresie dodatkowych danych (poza wskazanymi w pkt 3 lit. a powyżej), w przypadku podania w CV tych dodatkowych danych lub zamieszczenia wizerunku – art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia ogólnego,
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, o których mowa w pkt 3 lit. a powyżej, jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie danych i wyrażenie zgód, o których mowa w pkt 3 lit. b powyżej jest dobrowolne.
 • Pani/Pana dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji (pkt 3 lit. a i b) powyżej będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy.
 • Posiada Pani/Pan również prawo do wycofania zgody, o której mowa w pkt 3 lit. b w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. w razie cofnięcia zgody na wykorzystanie wizerunku dane te zostaną usunięte. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać

e-mailem na adres Inspektora Ochrony Danych, pocztą tradycyjną na adres Administratora lub wycofać osobiście stawiając się w siedzibie Administratora.

 • Posiada Pani/Pan prawo do:
 1. Dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 2. Przenoszenia danych,
 3. Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu ogólnym;
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami Rozporządzenia ogólnego.

ZGODA na PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, innych niż wskazane w art. 221§ 1 Kodeksu pracy - w przypadku ich podania w CV, oraz mojego wizerunku – w przypadku jego zamieszczenia w CV, w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody.

……………………………………………………………………………….

Miejscowość, data, czytelny podpis

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
27.08.2021 13:15Monika Majpoprawiona omyłka pisarskaWersja aktualna