deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Dok. z dnia: 16.11.2021
Termin składania: 26.11.2021
Status: archiwalne
Grupa zatrudnienia: administracja

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy:

Główny specjalista ds. inwestycyjnych

Niezbędne wymagania w zakresie kwalifikacji i umiejętności:

wykształcenie wyższe techniczne,

4 lata przy prowadzeniu i/lub nadzorowaniu procesu inwestycyjnego, z możliwością zastosowania odstępstwa przez rektora, gdy w zestawieniu z doświadczeniem zawodowym będzie to element nieistotny,

bardzo dobra znajomość prawa budowlanego,

umiejętność obsługi komputera w stopniu umożliwiającym sprawne wywiązywanie się z obowiązków.

Dodatkowe wymagania:

wykształcenie preferowane: kierunek architektura, budownictwo lądowe, instalacje sanitarne, zarządzanie,

umiejętność kosztorysowania i szacowania wartości inwestycji,

doświadczenie w opracowaniu dokumentacji przetargowej

znajomość ogólnych zasad dotyczących funkcjonowania sektora finansów publicznych, znajomość prawa zamówień publicznych,

umiejętność wykorzystania w pracy z programów Excel, Word, Auto-Cad, programów do  kosztorysowania Norma lub Zuzia,

doświadczenie w pracy przy obiektach zabytkowych,

oczekiwane kompetencje osobiste i społeczne: samodzielność w realizacji zadań, zorientowanie na  rezultaty pracy, komunikatywność, umiejętność prowadzenia negocjacji.

Zakres głównych obowiązków:

przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia oraz (we współpracy ze specjalistą ds. zamówień publicznych) dokumentów niezbędnych do prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych m. in. na prace projektowe, roboty budowlane, remonty istniejących budynków, opracowaniu koncepcji architektonicznej rozbudowy budynków, dostawy i usługi niezbędne do  utrzymania należytego stanu technicznego budynków,

nadzór nad prawidłową realizacją umów z zakresu stanowiska pracy,

współpraca z inspektorami nadzoru we wszystkich sprawach dotyczących realizowanych inwestycji,

udział w pracach komisji przetargowej w postępowaniu na wybór wykonawcy prac realizowanych w  ramach procesów inwestycyjnych i zadań remontowych,

merytoryczne przygotowanie korespondencji do instytucji finansujących prowadzone i programowane procesy inwestycyjne i zadania remontowe;

bieżące kompletowanie i opisanie dokumentacji projektowej, technicznej budowlanej i  powykonawczej dotyczącej prowadzonych inwestycji oraz zadań remontowych.

prowadzenie uzgodnień dokumentacji projektowej z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,

tworzenie i aktualizowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego projektów,

koordynowanie prac nadzoru autorskiego i prowadzenie w imieniu inwestora korespondencji z  wykonawcami projektu na etapie realizacji robót budowlanych,

ocena proponowanych przez projektantów rozwiązań zamiennych do projektu pod względem skutków technicznych, technologicznych, finansowych i użytkowych.

zgłaszanie do władz uczelni wszelkich projektowych rozwiązań zamiennych, mogących skutkować problemami z rozliczeniem finansowym projektu.

Warunki zatrudnienia:

wymiar etatu: 1,0 (cały),

przewidywany termin zatrudnienia – 01.01.2022r.

docelowa umowa na czas nieokreślony będzie poprzedzona umową na okres próbny i  może być poprzedzona umową na czas określony.

Wymagane dokumenty :

list motywacyjny,

Curriculum Vitae

kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych i pożądanych kwalifikacji, umiejętności i kompetencji,

klauzula dot. przetwarzania danych osobowych na druku stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

Wymagane dokumenty należy składać na Dzienniku Podawczym (w budynku głównym  ASP w Krakowie przy pl. Matejki 13 w kopercie opisanej nazwiskiem kandydata) lub pocztą (decyduje data otrzymania przesyłki) albo na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)  z dopiskiem: "oferta w naborze na stanowisko ds. inwestycyjnych" do dnia 26.11.2021r.

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie zastrzega sobie prawo do powiadomienia o zakwalifikowaniu do dalszych etapów naboru jedynie wybranych kandydatów, a także do niewyłonienia kandydatury do zatrudnienia.

 

Załącznik do ogłoszenia

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych), niniejszym informujemy, iż:

 • Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, pl. Matejki 13, 31-157 Kraków.
 • Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkana, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia - w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 221 § 1 Kodeksu pracy w związku z art. 6 ust. 1 lit c) Rozporządzenia ogólnego – w ramach obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
 • Jeżeli wyrazi Pani/Pan dobrowolną zgodę zawartą w formularzu aplikacyjnym Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane również w zakresie wizerunku i w zakresie dodatkowych danych (poza wskazanymi w pkt 3 lit. a powyżej), w przypadku podania w CV tych dodatkowych danych lub zamieszczenia wizerunku – art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia ogólnego,
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, o których mowa w pkt 3 lit. a powyżej, jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie danych i wyrażenie zgód, o których mowa w pkt 3 lit. b powyżej jest dobrowolne.
 • Pani/Pana dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji (pkt 3 lit. a i b) powyżej będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy.
 • Posiada Pani/Pan również prawo do wycofania zgody, o której mowa w pkt 3 lit. b w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. w razie cofnięcia zgody na wykorzystanie wizerunku dane te zostaną usunięte. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres Inspektora Ochrony Danych, pocztą tradycyjną na adres Administratora lub wycofać osobiście stawiając się w siedzibie Administratora.
 • Posiada Pani/Pan prawo do:
 1. Dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 2. Przenoszenia danych,
 3. Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu ogólnym;
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami Rozporządzenia ogólnego.

 

ZGODA na PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, innych niż wskazane w art. 221§ 1 Kodeksu pracy – w przypadku ich podania w CV, oraz mojego wizerunku – w przypadku jego zamieszczenia w CV, w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody.

……………………………………………………………………………….

Miejscowość, data, czytelny podpis

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
4.02.2022 0:26Paulina Zawadzka Wersja aktualna
2.02.2022 20:26Paulina ZawadzkaarchwizacjaPokaż
23.11.2021 21:48Monika Majzmiana terminu składania ofertPokaż