Dok. z dnia: 10.02.2020
Termin składania: 31.03.2020
Status: archiwalne
Grupa zatrudnienia: administracja

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy [PDF]

1. Nazwa stanowiska pracy:
Kanclerz
2. Niezbędne wymagania w zakresie kwalifikacji i umiejętności:
a) posiadanie pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych
b) wykształcenie wyższe magisterskie i staż 8 lat, w tym 4 na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym,
c) znajomość obowiązujących zasad ekonomiczno-prawnych, na podstawie których działa uczelnia, w tym w szczególności praktyczna znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy o finansach publicznych, a także znajomość zagadnień procesu inwestycyjnego i praktyczna znajomość ustawy Prawo budowlane
d) umiejętność posługiwania się biurowymi programami komputerowymi w stopniu umożliwiającym sprawne wywiązywanie się z obowiązków,
e) potwierdzone osiągnięciami doświadczenie w kierowaniu projektami inwestycyjnymi i zarządzaniu majątkiem oraz umiejętności organizacyjne.
3. Dodatkowe wymagania:
a) Preferowane wykształcenie prawnicze, ekonomiczne lub w zakresie zarządzania
b) język angielski - poziom B1/B2
c) praktyczna znajomość przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
d) mile widziane: studia podyplomowe, kursy, szkolenia z zakresu stanowiska,
e) pożądane kompetencje osobiste i społeczne: zdolności menadżerskie, asertywność w zarządzaniu, myślenie analityczne, umiejętność koncentracji, umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, komunikatywność, umiejętność negocjacji, zarządzenie procesami, dbałość o zasoby ludzkie i materialne.
4. Zakres odpowiedzialności:
1) kierowanie administracją i gospodarką uczelni, w tym wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy, w zakresie udzielonego pełnomocnictwa i w ramach przepisów wewnętrznych,
2) nadzór nad pracą bezpośrednio podporządkowanych jednostek organizacyjnych,
3) utrzymanie sprawności technicznej i estetyki budynków,
4) koordynacja gospodarki inwestycyjnej i remontowej oraz pozyskiwania funduszy zewnętrznych,
5) nadzór nad stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Wymiar etatu: 1,00 (pełen), pierwsza umowa na czas określony - 1 rok
6. Wymagane dokumenty :
a) list motywacyjny i Curriculum Vitae w zakresie niewykraczającym poza wymogi stanowiska,
b) zgoda na przetwarzanie danych osobowych na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia,
c) kopie dokumentów koniecznych do potwierdzenia posiadanych kwalifikacji lub nabytych umiejętności w zakresie wynikającym z ogłoszenia.
Dokumenty należy składać na Dzienniku Podawczym (w budynku głównym ASP w Krakowie przy pl. Matejki 13 lub pocztą albo na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) z dopiskiem: "oferta w naborze na stanowisko Kanclerza ASP" do dnia 31.03.2020r. (decyduje data wpływu).
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie zastrzega sobie prawo do powiadomienia o zakwalifikowaniu do dalszych etapów naboru jedynie wybranych kandydatów, a także do niewyłonienia kandydatury do zatrudnienia bez podania przyczyny.

 

Załącznik do ogłoszenia
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych), niniejszym informujemy, iż:
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, pl. Matejki 13, 31-157 Kraków.
2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
a) w zakresie: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkana, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia - w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 221 § 1 Kodeksu pracy w związku z art. 6 ust. 1 lit c) Rozporządzenia ogólnego – w ramach obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
Jeżeli wyrazi Pani/Pan dobrowolną zgodę zawartą w formularzu aplikacyjnym Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane również:
b) w zakresie wizerunku i w zakresie dodatkowych danych (poza wskazanymi w pkt 3 lit. a powyżej), w przypadku podania w CV tych dodatkowych danych lub zamieszczenia wizerunku – art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia ogólnego,
c) w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia ogólnego,
4) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, o których mowa w pkt 3 lit. a powyżej, jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie danych i wyrażenie zgód, o których mowa w pkt 3 lit. b i c powyżej jest dobrowolne.
5) Pani/Pana dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji (pkt 3 lit. a i b) powyżej będą przetwarzane przez okres 3 m-cy, natomiast dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje będą przetwarzane przez okres roku.
6) Posiada Pani/Pan również prawo do wycofania zgody, o której mowa w pkt 3 lit. b lub c w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. w razie cofnięcia zgody na przyszłe rekrutacje lub wykorzystanie wizerunku dane te zostaną usunięte. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres Inspektora Ochrony Danych, pocztą tradycyjną na adres Administratora lub wycofać osobiście stawiając się w siedzibie Administratora.
7) Posiada Pani/Pan prawo do:
a) Dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) Przenoszenia danych,
c) Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu ogólnym;
8) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami Rozporządzenia ogólnego.
ZGODA na PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, innych niż wskazane w art. 221§ 1 Kodeksu pracy - w przypadku ich podania w CV, oraz mojego wizerunku – w przypadku jego zamieszczenia w CV, w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody.
……………………………………………………………………………….
Miejscowość, data, czytelny podpis
 Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego CV w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Akademię Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.
 Nie wyrażam zgody na wykorzystanie mojego CV w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Akademię Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.
……………………………………………………………………………….
Miejscowość, data, czytelny podpis

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
29.04.2020 9:55Paulina Badowskaedycja stronyWersja aktualna
12.02.2020 9:51Paulina BadowskapublikacjaPokaż