deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Dok. z dnia: 9.11.2021
Termin składania: 22.11.2021
Status: archiwalne
Grupa zatrudnienia: administracja

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy:

Specjalista lub samodzielny referent – pełnomocnik Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami

Niezbędne wymagania w zakresie kwalifikacji i umiejętności:

wykształcenie co najmniej średnie,

staż pracy minimum 2 lata, z możliwością zastosowania odstępstwa przez rektora, gdy w zestawieniu z doświadczeniem zawodowym będzie to element nieistotny

znajomość języka angielskiego na poziomie A2/B1,

praktyczna wiedza z zakresu funkcjonowania osób ze specjalnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, dostępności architektonicznej, dostępności cyfrowej, dostępności informacyjnej i komunikacyjnej, doświadczenie w prowadzeniu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami,

bardzo dobra znajomość standardów dostępności ze szczególnym uwzględnieniem aspektów związanych z działaniami z obszary edukacji i kultury,

praktyczna znajomość ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami i ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym w zakresie stanowiska,

umiejętność korzystania z aktów prawnych,

bardzo dobra umiejętność obsługi komputera i urządzeń (w stopniu umożliwiającym sprawne wywiązywanie się z obowiązków).

Dodatkowe wymagania:

preferowane wykształcenie wyższe,

preferowane doświadczenie w redagowaniu tekstów o różnym charakterze (komunikaty formalne i nieformalne, poradniki, pisma urzędowe, projekty aktów prawnych),

pożądana znajomość polskiego języka migowego,

mile widziane doświadczenie w pozyskiwaniu środków na rzecz poprawy dostępności usług społecznych,

pożądana znajomość języka angielskiego na poziomie B2,

oczekiwane kompetencje osobiste i społeczne: komunikatywność, umiejętność prowadzenia negocjacji, samodzielność w realizacji zadań, zorientowanie na rezultaty pracy.

Zakres głównych obowiązków:

monitorowanie liczby pracowników i studentów z orzeczoną niepełnosprawnością,

prowadzenie panelu informacyjnego dla osób z niepełnosprawnościami na stronie internetowej Uczelni w szczególności informowanie o:

- miejscu i godzinach pracy Pełnomocnika,

- dostępności infrastruktury technicznej danego kierunku studiów dla osób o określonej niepełnosprawności,

wnioskowanie o fundusze poza dotacją celową oraz monitorowanie ich wykorzystania,

opracowanie, we współpracy z ekspertami, programu poprawy dostępności ASP (architektonicznego, dydaktycznego, cyfrowego, informacyjno-komunikacyjnego),

wdrażanie, we współpracy z całą społecznością ASP, rozwiązań poprawiających dostępność Akademii,

ewaluacja procesu poprawy dostępności oraz wypracowanie nowych/ dodatkowych rozwiązań wynikających z analizy potrzeb interesariuszy ASP;.

przedkładanie corocznego sprawozdania Rektorowi na temat:

- dostępności architektonicznej obiektów ASP,

- potrzeb związanych ze studiowaniem (studenci i doktoranci) osób z niepełnosprawnościami

- pozyskiwania i wydatkowania środków pieniężnych na cele związane z poprawą dostępności ASP na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

współpraca z pozauczelnianymi organizacjami wspierającymi osoby z niepełnosprawnościami..

Warunki zatrudnienia:

wymiar etatu: 0,5 (połowa),

przewidywany termin zatrudnienia – 15.12.2021r.

docelowa umowa na czas nieokreślony będzie poprzedzona umową na okres próbny i  może być poprzedzona umową na czas określony,

istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb Osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.

Wymagane dokumenty :

list motywacyjny,

Curriculum Vitae

kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych i pożądanych kwalifikacji, umiejętności i kompetencji, w tym zaświadczenie lub oświadczenie o poziomie znajomości języka angielskiego,

klauzula dot. przetwarzania danych osobowych na druku stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

Wymagane dokumenty należy składać na Dzienniku Podawczym (w budynku głównym  ASP w Krakowie przy pl. Matejki 13 w kopercie opisanej nazwiskiem kandydata) lub pocztą (decyduje data otrzymania przesyłki) albo na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)  z dopiskiem: "oferta w naborze na stanowisko pełnomocnika Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami" do dnia 22.11.2021r.

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie zastrzega sobie prawo do powiadomienia o zakwalifikowaniu do dalszych etapów naboru jedynie wybranych kandydatów, a także do niewyłonienia kandydatury do zatrudnienia.

Załącznik do ogłoszenia

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych), niniejszym informujemy, iż:

 • Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, pl. Matejki 13, 31-157 Kraków.
 • Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkana, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia - w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 221 § 1 Kodeksu pracy w związku z art. 6 ust. 1 lit c) Rozporządzenia ogólnego – w ramach obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
 • Jeżeli wyrazi Pani/Pan dobrowolną zgodę zawartą w formularzu aplikacyjnym Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane również w zakresie wizerunku i w zakresie dodatkowych danych (poza wskazanymi w pkt 3 lit. a powyżej), w przypadku podania w CV tych dodatkowych danych lub zamieszczenia wizerunku – art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia ogólnego,
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, o których mowa w pkt 3 lit. a powyżej, jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie danych i wyrażenie zgód, o których mowa w pkt 3 lit. b powyżej jest dobrowolne.
 • Pani/Pana dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji (pkt 3 lit. a i b) powyżej będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy.
 • Posiada Pani/Pan również prawo do wycofania zgody, o której mowa w pkt 3 lit. b w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. w razie cofnięcia zgody na wykorzystanie wizerunku dane te zostaną usunięte. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres Inspektora Ochrony Danych, pocztą tradycyjną na adres Administratora lub wycofać osobiście stawiając się w siedzibie Administratora.
 • Posiada Pani/Pan prawo do:
 1. Dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 2. Przenoszenia danych,
 3. Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu ogólnym;
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami Rozporządzenia ogólnego.

 

ZGODA na PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, innych niż wskazane w art. 221§ 1 Kodeksu pracy – w przypadku ich podania w CV, oraz mojego wizerunku – w przypadku jego zamieszczenia w CV, w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody.

……………………………………………………………………………….

Miejscowość, data, czytelny podpis

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
4.02.2022 0:26Paulina ZawadzkaWersja aktualna
2.02.2022 20:39Paulina ZawadzkaarchwizacjaPokaż
26.01.2022 8:56Monika MajarchiwumPokaż
16.11.2021 15:04Monika Majprzedłużenie terminu składania aplikacjiPokaż