deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Rodzaj zamówienia: dostawy
Status zamówienia: rozstrzygnięty
Termin składania: 29.05.2020

Przetarg nieograniczony pn. Dostawa różnego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dl Wydziału Architektury Wnętrz ASP w ramach projektu "Projektowanie przyszłości - program rozwoju Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie na lata 2018-2022, umowa nr POWR.03.05.00-00-Z217/17" - numer zamówienia BZP-3942-17/2020

Ogłoszenie o zamówieniu nr 542218-N-2020 z dnia 21.05.2020 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz cenowy

Załącznik nr 3 do SIWZ - formularz ofertowy

Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy - jednolity dokument

Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy - przynależność do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy

Punkty dla części nr 2:

karta graficzna 1

karta graficzna 2

procesor

Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem Platformy Przetargowej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie: https://asp-krakow.logintrade.net/

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

 

 

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
18.06.2020 15:28Jolanta Kurekpublikacja informacji o wyborze oferty najkorzystniejszejWersja aktualna
29.05.2020 12:37Jolanta Kurekpublikacja informacji z otwarcia ofertPokaż
21.05.2020 13:43Jolanta Kurekpublikacja postępowaniaPokaż