deklaracja dostępności
wyszukiwarka

Zamawiający - Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - publikuje informację o prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. "Wyjazd studyjny 21 osób z Wydziału Form Przemysłowych na Dutch Design Week w Eindhoven w terminie 23-26.10.2023 roku dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, umowa o dofinansowanie nr POWR.03.05.00- 00-Z066/18." - numer sprawy BZP-2630-28/2023.

Postępowanie to prowadzone jest na Platformie Zakupowej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie: https://platformazakupowa.pl/pn/asp_krakow/proceedings , gdzie zostały zamieszczone dokumenty postępowania. Zachęcamy do składania ofert.