deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Dok. z dnia: 27.10.2020
Podpisał: JM Rektor prof. Andrzej Bednarczyk
Status: obowiązujące

Zarządzenie nr 106 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 27 października 2020 roku w sprawie wzorów sprawozdań z efektów działania wewnętrznego systemu zapewnienia jakości [PDF]

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 106/2020 [PDF]

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 106/2020 [PDF]

Działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 j.t.) oraz  § 73 ust. 2 pkt 3 Statutu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie (zwanej dalej ASP) w związku z § 5 ust. 2 pkt 6 i § 6 ust. 2 pkt 5 załącznika nr 2 do uchwały nr 37/2020 Senatu ASP z dnia 21 października 2020 r. w sprawie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości zarządzam co następuje:

  • § 1

Wprowadzam wzór sprawozdania z efektów działania wewnętrznego systemu zapewnienia jakości dla Wydziałowych Komisji Zapewnienia Jakości Kształcenia za dany rok akademicki stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

  • § 2
  1. Wprowadzam wzór sprawozdania z efektów działania wewnętrznego systemu zapewnienia jakości dla Komisji Zapewnienia Jakości Kształcenia w Szkole Doktorskiej za dany rok akademicki stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
  2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 składane jest po raz pierwszy za rok akademicki 2020/21.
  • § 3

Traci moc Zarządzenie nr 27 Rektora ASP z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki
w Krakowie (z późn. zm.).

  • § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
2.11.2020 14:03Ewelina BuryWersja aktualna
2.11.2020 14:03Ewelina BuryPokaż
2.11.2020 13:52Ewelina BurypublikacjaPokaż