deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Dok. z dnia: 8.11.2022
Termin składania: 24.11.2022
Status: archiwalne
Grupa zatrudnienia: administracja

Zostań Zastępcą/Zastępczynią Kwestora (Głównego Księgowego) w najstarszej uczelni artystycznej w Polsce

Pracujesz w finansach lub rachunkowości? Spełniasz wymogi kwalifikacyjne, by być głównym księgowym jednostki sektora finansów publicznych? Szukasz nowych wyzwań i możliwości rozwoju?

Znajdziesz je w naszej uczelni, która przystępuje do doskonalenia systemu zarządzania finansami, tak, aby był efektywny, ale zrozumiały dla każdego członka społeczności.

Jeżeli jesteś fachowcem w swojej dziedzinie, masz silną motywację wewnętrzną, angażujesz się w to co robisz, zależy ci na jakości, sprawnie wykorzystujesz narzędzia informatyczne, jesteś komunikatywny i otwarty na dzielenie się wiedzą i zmiany – możliwe, że jesteś osobą, na którą czekamy.

 

Niezbędne kwalifikacje:

 1. wykształcenie wyższe,
 2. staż pracy minimum 6 lat, w tym minimum 2 lata na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym,
 3. spełnianie wymogów dla stanowiska głównego księgowego, określonych w ustawie o finansach publicznych (zobacz),
 4. poparta doświadczeniem umiejętność zarządzania finansami i gospodarką jednostki sektora finansów publicznych lub przynajmniej znajomość jej zasad i założeń,
 5. praktyczna znajomość przepisów ustaw: o rachunkowości, o finansach publicznych, o podatku dochodowym od osób prawnych, o podatku od towarów i usług, Prawo zamówień publicznych, Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz aktów wykonawczych do nich w zakresie potrzebnym na stanowisku,
 6. obsługa programów biurowych w stopniu umożliwiającym sprawne wywiązywanie się z obowiązków, w szczególności umiejętność obsługi programu finansowo-księgowego i arkusza kalkulacyjnego.

Kwalifikacje i kompetencje pożądane:

 1. doświadczenie w pracy w szkole wyższej
 2. znajomość programu finansowo-księgowego Cogisoft
 3. znajomość Systemu Obsługi Kultury i systemu POLON
 4. znajomość języka angielskiego – poziom B1/B2
 5. oczekiwane kompetencje osobiste i społeczne: asertywność w zarządzaniu, zdolności matematyczne i rachunkowe, myślenie analityczne, umiejętność koncentracji, umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, komunikatywność, umiejętność negocjacji, umiejętność efektywnej pracy pod presją czasu, łatwość redagowania pism, odporność na stres, zdolności menadżerskie, myślenie strategiczne.

Zakres obowiązków:

 1. zastępowanie Kwestora w pełnym zakresie podczas jego nieobecności,
 2. nadzór nad prawidłowością pracy Działu Finansowo-Księgowego pod względem zgodności z przepisami, w tym obowiązującą w uczelni polityką rachunkowości,
 3. rozliczanie subwencji i dotacji MKiDN, w tym funduszu stypendialnego,
 4. rozliczanie obrotu gotówkowego z osobami fizycznymi, zarejestrowanego przy użyciu kas fiskalnych,
 5. rozliczanie zobowiązań uczelni w zakresie podatków i opłat (w szczególności PCC, od nieruchomości, wywóz odpadów),
 6. współpraca z podmiotami wykonującymi czynności kontrolne w stosunku do właściwości merytorycznej Działu (w szczególności Urząd Skarbowy, Urząd Kontroli Skarbowej, biegły rewident, NIK) w zakresie przekazywania wymaganych dokumentów, udzielania informacji i wyjaśnień,
 7. przygotowywanie danych do sprawozdania finansowego,
 8. weryfikacja zawieranych umów pod względem podatkowo-księgowym oraz zabezpieczenia środków finansowych,
 9. tworzenie rezerw na świadczenia pracownicze,
 10. opracowywanie wycinkowych planów dotyczących Działu Finansowo-Księgowego, (np. zamówień publicznych, szkoleń) i dokumentów do przeprowadzanych postępowań dotyczących Działu (np. wybór biegłego rewidenta, wybór firmy aktuarialnej, aktualizacja oraz wsparcie systemu finansowo-księgowego),
 11. współpraca z bankami w zakresie zakładania i likwidacji rachunków oraz lokat, a także obsługa rachunków bankowych w szczególności w zakresie autoryzacji przelewów, obsługi kart płatniczych i nadawania pracownikom uprawnień do obsługi systemów,
 12. sporządzanie sprawozdań ministerialnych i GUS (w szczególności Rb-N, Rb-Z, Rb-UN, Rb-UZ, DNU-R, G-05, OS-29/K, z wykorzystania środków funduszu stypendialnego, z nakładów na badania naukowe i prace rozwojowe, sprawozdania dotyczącego źródeł pochodzenia finansów i wyników finansowych).

Co oferujemy:

 1. stanowisko w kadrze zarządzającej uczelni, pełen etat, najpierw (najchętniej już od 01.01.2023r., ale jak będzie trzeba to poczekamy) na okres próbny, ale mamy nadzieję, że docelowo na czas nieokreślony,
 2. możliwość rozwoju kwalifikacji i kompetencji, także tych, które w mniej oczywisty sposób wiążą się z rachunkowością i finansami jednostki,
 3. kontakty ze znanymi ludźmi i ich sztuką, szansę na wspieranie ich w działaniach wspierających ich twórczość,
 4. pewne wynagrodzenia wypłacane w oparciu o przepisy ustaw i regulaminu, w tym tzw. trzynastkę,
 5. socjal przyjemny dla każdego (dofinansowanie biletów do kina, na koncerty i mecze, karnetów na siłownię i do teatru, dopłaty do różnych form opieki nad dziećmi i wyprawki szkolnej dla nich, dofinansowanie do  wypoczynku letniego i zimowego oraz wycieczek i jeszcze wiele innych).

Jak się do nas zgłosić:

Najprościej wysłać

 1. CV,
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających niezbędne kwalifikacje,
 4. klauzulę dot. przetwarzania danych osobowych na druku stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przynieść na Dziennik Podawczy (w budynku głównym  ASP w Krakowie przy pl. Matejki 13 w kopercie opisanej swoim nazwiskiem) albo przysłać pocztą tradycyjną (decyduje data otrzymania przesyłki) z dopiskiem: "oferta w naborze na stanowisko zastępcy kwestora" do dnia 10.12.2022r.

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie zastrzega sobie prawo do powiadomienia o zakwalifikowaniu do dalszych etapów naboru jedynie wybranych kandydatów, a także do niewyłonienia kandydatury do zatrudnienia.

Załącznik do ogłoszenia

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych), niniejszym informujemy, iż:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, pl. Matejki 13, 31-157 Kraków.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

a) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkana, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia - w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 221 § 1 Kodeksu pracy w związku z art. 6 ust. 1 lit c) Rozporządzenia ogólnego – w ramach obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

b) Jeżeli wyrazi Pani/Pan dobrowolną zgodę zawartą w formularzu aplikacyjnym Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane również w zakresie wizerunku i w zakresie dodatkowych danych (poza wskazanymi w pkt 3 lit. a powyżej), w przypadku podania w CV tych dodatkowych danych lub zamieszczenia wizerunku – art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia ogólnego,

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, o których mowa w pkt 3 lit. a powyżej, jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie danych i wyrażenie zgód, o których mowa w pkt 3 lit. b powyżej jest dobrowolne.

Pani/Pana dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji (pkt 3 lit. a i b) powyżej będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy.

Posiada Pani/Pan również prawo do wycofania zgody, o której mowa w pkt 3 lit. b w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. w razie cofnięcia zgody na wykorzystanie wizerunku dane te zostaną usunięte. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres Inspektora Ochrony Danych, pocztą tradycyjną na adres Administratora lub wycofać osobiście stawiając się w siedzibie Administratora.

Posiada Pani/Pan prawo do:

Dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

Przenoszenia danych,

Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu ogólnym;

Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami Rozporządzenia ogólnego.

 

ZGODA na PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, innych niż wskazane w art. 221§ 1 Kodeksu pracy - w przypadku ich podania w CV, oraz mojego wizerunku – w przypadku jego zamieszczenia w CV, w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody.

……………………………………………………………………………….

Miejscowość, data, czytelny podpis

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
27.02.2023 16:55Monika MajarchiwumWersja aktualna
28.11.2022 15:05Monika Majprzedłużenie terminuPokaż