deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Status zamówienia: unieważniony
Termin składania: 30.11.2020

Roboty będące przedmiotem zamówienia stanowią ostatni etap robót realizowanych  w ramach  inwestycji polegającej na głębokiej termomodernizacji budynku Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie przy ul. Karmelickiej 16 objętych projektem „Kompleksowa termomodernizacja budynku Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - pl. Matejki 13, ul. Smoleńsk 9, ul. Karmelicka 16” – umowa o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0031/16-00.

ogłoszenie o zamówieniu nr 597949-N-2020 z dnia 16-10-2020 roku

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załącznik nr 1 - dokumentacja projektowa

                         projekt wykonawczy

                         STWiOR

                         przedmiar

                         tabele materiałów podstawowych

załącznik nr 2 - wzór umowy

                         załączniki do umowy

załącznik nr 3 - formularz ofertowy

załącznik nr 4 - oświadczenia - jednolity dokument

załącznik nr 5 - wykaz robót

załącznik nr 6 - wykaz osób

załącznik nr 7 - oświadczenie dot. grupy kapitałowej

załącznik nr  8 - wzór zobowiązania

Postępowanie zamieszczono również w profilu  Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - Platformy przetargowej: https://asp-krakow.logintrade.net/

odpowiedź na zapytanie z modyfikacją SIWZ

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540208803-N-2020 z dnia 22-10-2020 roku

odpowiedzi na zapytania  i uzupełnienie treści SIWZ  

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr  540215771-N-2020 z dnia 30-10-2020 roku

                        Uwaga:  zmiana terminu składania ofert

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540222158-N-2020 z dnia 09-11-2020 roku - zmiana terminu składania ofert

zmiana treści SIWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540226295-N-2020 z dnia 13.11.2020 roku

                        Uwaga:  zmiana terminu składania ofert

odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ

               załączniki wprowadzone wraz modyfikacją SIWZ:

załącznik nr 9 do SIWZ -  "Tabele materiałów podstawowych" (tabele do wypełnienia dla rozwiązań równoważnych)

załącznik nr 10 do SIWZ - Wymagania dla rozwiązań równoważnych

ujednolicony tekst SIWZ uwzględniający zmiany wg stanu na dzień 13.11.2020

odpowiedź na pytanie z dnia 17.11.2020

sprostowanie oczywistej omyłki w treści SIWZ

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540238024-N-2020 z dnia 25-11-2020

odpowiedzi na pytania

informacja z otwarcia ofert

unieważnienie postępowania

 

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
20.12.2020 17:17Anna Dąbkowskaunieważnienie postępowaniaWersja aktualna
30.11.2020 12:47Anna Dąbkowskazamieszczenie informacji z otwarcia ofertPokaż
25.11.2020 18:27Anna Dąbkowskazamieszczenie odpowiedzi na pytania złożone po terminiePokaż
25.11.2020 15:55Anna Dąbkowskazamieszczenie sprostowania omyłki w SIWZ i ogłoszeniuPokaż
18.11.2020 14:32Anna Dąbkowskazamieszczenie odpowiedzi na pytanie WykonawcyPokaż
13.11.2020 11:56Anna Dąbkowskaodpowiedzi na pytania i zmiany SIWZ wraz ze zmianą terminu składania ofertPokaż
9.11.2020 11:14Anna Dąbkowskazmiana terminu składania i otwarcia ofertPokaż
30.10.2020 22:53Anna Dąbkowska zamieszczenie odpowiedzi na zapytania i uzupełnienie SIWZPokaż
22.10.2020 18:34Anna Dąbkowskazamieszczenie odpowiedzi na pytanie i modyfikacji SIWZPokaż
16.10.2020 12:09Anna Dąbkowskazamieszczenie postępowania w trybie przetargu nieograniczonegoPokaż