deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Dok. z dnia: 30.09.2019
Status: obowiązujące

Zarządzenie nr 69 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie [PDF]

Na podstawie art. 95 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1
W porozumieniu z Samorządem Studenckim i Samorządem Doktorantów Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie (zwanej dalej ASP) wprowadzam Regulamin świadczeń dla studentów i doktorantów ASP stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Traci moc Regulamin ustalania wysokości i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich od 1 października 2014 roku, wprowadzony zarządzeniem nr 41 Rektora ASP z dnia 9 września 2014r., zmieniony zarządzeniem nr 37 Rektora ASP z dnia 26 czerwca 2015 r., zarządzeniem nr 41 Rektora ASP z dnia 14 lipca 2016 r., zarządzeniem nr 49 Rektora ASP z dnia 30 sierpnia 2016 r., zarządzeniem nr 44 Rektora ASP z dnia 20 czerwca 2017 r. oraz zarządzeniem nr 36 Rektora ASP z dnia 7 czerwca 2018 r.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 roku.

Załącznik nr 1 - Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego

Załącznik nr 2 - Oświadczenie w związku z ubieganiem się o przyznanie zwiększenia do stypendium socjalnego

Załącznik nr 3 - Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu wniosków o stypendium socjalne

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa

Załącznik nr 5 - Wniosek o ponowne ustalenie prawa do świadczeń pomocy materialnej

Załącznik nr 6 - Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych

Załącznik nr 7 - Wniosek o przyznanie stypendium rektora (dla studentów pierwszego roku)

Załącznik nr 8 - Wniosek o przyznanie stypendium rektora

Załącznik nr 8a - Kryteria oceny wniosków o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów na Wydziale Malarstwa - Kierunek Malarstwo

Załącznik nr 8b - Kryteria oceny wniosków o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów na Wydziale Malarstwa - Kierunek Scenografia

Załącznik nr 8c - Kryteria oceny wniosków o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów na Wydziale Malarstwa - Kierunek Edukacja Artystyczna

Załącznik nr 8d - Kryteria oceny wniosków o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów na Wydziale Rzeźby

Załącznik nr 8e - Kryteria oceny wniosków o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów na Wydziale Grafiki

Załącznik nr 8f - Kryteria oceny wniosków o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów na Wydziale Architektury Wnętrz

Załącznik nr 8g - Kryteria oceny wniosków o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów na Wydziale Konserwacji

Załącznik nr 8h - Kryteria oceny wniosków o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów na Wydziale Form Przemysłowych

Załącznik nr 8i - Kryteria oceny wniosków o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów na Wydziale Intermediów

Załącznik nr 9 - Wniosek o przyznanie zapomogi

Załącznik nr 10 - Wniosek o przyznanie styepndium rektora dla doktorantów

Załącznik nr 11 - Wykaz i punktacja osiągnięć, które są brane pod uwagę przy ocenie wniosku o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów

Załącznik nr 12 - Klauzula informacyjna ws. przetwarzania danych osobowych w związku z ubieganiem się o przyznanie świadczeń pomocy materialnej dla studentów lub doktorantów Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
1.10.2019 16:52Paulina Badowskaedycja stronyWersja aktualna
1.10.2019 16:48Paulina Badowskaedycja stronyPokaż
1.10.2019 16:47Paulina BadowskapublikacjaPokaż